KERALA PSC RIVISION EXAM

0
594
Kerala PSC Tips Mock Test

KERALA PSC RIVISION EXAM

MOCK TEST : 1

0%
0 votes, 0 avg
42

You Have 30 Minutes to Finish This Test!

Thank you for your submission!


Created on By Avatar of KeralaPSCTips.ComKeralaPSCTips.Com

KERALA PSC TIPS RIVISION EXAM

1 / 75

1.

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ കെ കേളപ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ?
A. ചർകസംഘം ഹരിജനോദാരണ , മദ്യവർജനം എന്നിവയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ
നേതൃത്വം നൽകി .
B. കേളപ്പന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ 1934 ൽ CSP കേരള ഘടകം രൂപീകരിച്ചു .
C. കേരളത്തിലെ സാമുദായിക ആത്മശുദ്ധീകരണം ലക്ഷ്യമാക്കി 1959 ൽ ഉപവാസം
ആരംഭിച്ചു .
D. കേളപ്പന്റെ ജീവിത ചരിത്രത്തിന് 1987 ൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്
ലഭിച്ചു .

2 / 75

2.

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഡോക്ടർ പൽപ്പുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത് ?
A. ഈഴവർ തുടങ്ങിയ സമുദായങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ സർക്കാർ
ഉദ്യോഗങ്ങളിലും പ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്ന് വാദിച്ചു
B. പൂനെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ ഈഴവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഡോക്ടർ പൽപ്പു
അവതരിപ്പിച്ചു
C. എസ്എൻഡിപി യോഗത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനായുള്ള ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം
പതിവായി നൽകിയിരുന്നത് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവാണ്
D. അദ്ദേഹത്തിന് യഥാർത്ഥ പേര് പത്മനാഭൻ പിള്ള എന്നാണ്

3 / 75

3.

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ എ കെ ഗോപാലിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ?
A. പട്ടിണി ജാഥ നയിച്ച എ കെ ഗോപാലിനൊപ്പം 32 പേർ അടങ്ങുന്ന സംഘം
ഉണ്ടായിരുന്നു .
B. സൂര്യോദയം എന്ന പേരിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ സഹായിക്കാൻ ആരംഭിച്ച
പ്രതത്തിൻറെ മാനേജർ ആയി പ്രവർത്തിച്ചു .
C. മലബാറിൽ ജാഥ നയിച്ചത് എ കെ ഗോപാലനൊപ്പം 27 പേർ പങ്കെടുത്തു .
D. എകെജിയെ 1944 ൽ കേരള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറിയായി
തിരഞ്ഞെടുത്തു .

4 / 75

4. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ കാൻഫെഡ് രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്?

5 / 75

5. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിലെ ഏക രക്തസാക്ഷി ആര്?

6 / 75

6. സ്ത്രീധനം നവോത്ഥാനം മുൻനിർത്തി പാർവതി അയ്യപ്പൻറെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ 1933ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാസിക?

7 / 75

7.

താഴെപ്പറയുന്നതിൽ പാലിയം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത് ?
A. പാലിയം സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ജമാത്തമ്പുരാട്ടി മാത്രമാണ് .
B. സി കേശവൻ ആണ് സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് .
C. തിരുവിതാംകൂർ ക്ഷേത്രപ്രവേശനം അനുവദിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പാലിയം
റോഡിൽ സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത് .
D. കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോവിലകത്ത് അംഗങ്ങൾ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല .

8 / 75

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ കൂത്താളി സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ?
A. ഇതൊരു കർഷക സമരമാണ് .
B. 1946 സമരം ശക്തിപ്പെട്ടതോടെ ഭൂമി തിരിച്ചും നൽകാമെന്ന് സന്ധിയിൽ ഒപ്പുവച്ചു .
C. സമരം നടന്ന ജില്ലാ കോഴിക്കോടാണ് .
D. കർഷകർക്ക് പാട്ട് ഭൂമിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ അവകാശം ലഭിച്ചത് ഇ കെ നായനാര
കാലത്താണ് .

9 / 75

9.

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ പുന്നപ്രവയലാർ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന
ഏത് ?
A. ദിവാൻ ഭരണം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ നീക്കം ചെയ്യാനാവാത്ത ഒരു
എക്സിക്യൂട്ടീവ് , ഉപദേശ അധികാരം മാത്രമുള്ള നിയമസഭാ സമിതികൾ
മാത്രമായിരുന്നു പുതിയ ഭരണപരിഷ്കാരത്തിന് സവിശേഷതകൾ
B. സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിലെ തീവ്രവാദി വിഭാഗം ഈ പരിഷ്കാരങ്ങളെ നഖശിഖാന്തരം
എതിർത്തു .
c . ദിവാന്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യം അരക്കിട്ടു ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു തന്ത്രമായിയാണ്
ജനങ്ങൾ പുതിയ പരിഷ്കാരത്തെ കണ്ടത് .
D. ദിവാൻ ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ എന്ന മിലിട്ടറി പദവി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച്
പോലീസിന്റെയും പട്ടാളത്തിന്റെയും നായകത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല .

10 / 75

10. തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ നായർ റെഗുലേഷൻ ആക്ട് പാസാക്കിയത് ഏത് ഭരണാധികാരിയുടെ കാലത്താണ്?

11 / 75

11. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹകാലത്ത് ക്ഷേത്രപ്രവേശന സംബന്ധിച്ച പ്രമേയം തിരുവിതാംകൂർ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതാര്?

12 / 75

12.

താഴെപ്പറയുന്നതിൽ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ പ്രസ്താവന
ഏത് ?
A. ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ വിരമിക്കാൻ
അനുവദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സിബി രാമസ്വാമി അയ്യർ 1946 മഹാരാജാവിന്
കത്ത് എഴുതി .
B. വയലാർ സ്റ്റാലിൻ ആയിരുന്നു സ്ഥലത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
നേതാവ് .
C. സമരത്തിൽ ഔദ്യോഗിക കണക്ക് പ്രകാരം 300 ലേറെ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു .
D. 1946 ജനുവരി 16 ലെ ഭരണ പരിഷ്കാരം ഒരു സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാംകൂർ വിഭാവനം
ചെയ്തില്ല .

13 / 75

13. കലിയുഗത്തിന് പകരം ധർമയുഗം സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ്?

14 / 75

14. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ വെളുത്തേരി കേശവൻ വൈദ്യർ ആരുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു?

15 / 75

15.

താഴെ പറയുന്നതിൽ കയ്യൂർ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ?
A. 1941 മാർച്ച് 28 നാണ സമരം നടന്നത്
B. ഇതൊരു കർഷക സമരമാണ്
c . ചൂരക്കാടൻ കൃഷ്ണൻ നായർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു
D. സുബ്ബരായൻ എന്ന പോലീസുകാരന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് 63 പേരെ
പ്രതികളാക്കി കേസെടുത്തു

16 / 75

16.

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ കേരളത്തിലെ ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ
പ്രസ്താവന ഏത് ?
A. കെ കേളപ്പൻ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നിയമലംഘനത്തിൽ കെ കുഞ്ഞപ്പ നമ്പ്യാർ
അംഗമായിരുന്നില്ല .
B. 1930 മെയ് 13 ന് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് നിയമലംഘിച്ചു
C. 500 ലേറെ നിയമലംഘനടിന് ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു
D. സത്യാഗ്രഹം വേദിയായ ഉളിയത്ത് കടവിൽ എത്തിയ ജാതാംഗങ്ങളെ
നമ്പൂതിരിപ്പാട് അഭിസംബോധന ചെയ്തു

17 / 75

17. ഇംഗ്ലീഷിൽ തയ്യാറാക്കിയ മലയാളിയും മെമ്മോറിയലിന് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തതാര്?

18 / 75

18.

താഴെപ്പറയുന്നതിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന
ഏത് ?
A. കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി 1924 ജനുവരി 24 ന് കൊച്ചിയിൽ യോഗം
ചേർന്നു ആയിത്തോച്ചാടന നടപടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു .
B. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ പങ്കെടുത്തു .
C. ചങ്ങനാശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു നിവേദകസംഘം
പൂജപ്പുര കൊട്ടാരത്തിലെത്തി 24000 സവർണ്ണ ഹിന്ദുക്കൾ ഒപ്പിട്ട് ഭീമഹർജി
സേതുലക്ഷ്മി ഭായ് സമർപ്പിച്ചു .
D. ഗാന്ധിജിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് 21 മാസക്കാലം നീണ്ടുനിന്ന സത്യാഗ്രഹം
അവസാനിച്ചു .

19 / 75

19. താഴെപ്പറയുന്ന നെടുമങ്ങാട് ചന്തലഹളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത്?

A. 1913 ലാണ് തുടങ്ങിയത് .
B. അവർണ്ണ വിഭാഗക്കാർക്ക് പ്രവേശന നിഷേധിച്ചതാണ് കലാപ കാരണം .
C. അയ്യങ്കാളിയും സംഘവും ഇതിനെ ചോദ്യംചെയ്തു .
D. തിരുവിതാംകൂർ രാജാവുമായി ഇതിനെപ്പറ്റി അയ്യങ്കാളി ചർച്ച നടത്തി .

20 / 75

20. ജാതി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം സ്വരാജ് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്?

21 / 75

21. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നിയമസഭയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു വനിതയെ അംഗമായി സർക്കാർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് കൊച്ചി നിയമസഭയിലാണ് , ഇവരുടെ പേരെന്ത്?

22 / 75

22. താഴെപ്പറയുന്നതിൽ കല്ലുമാല സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ?

A. 1915 കല്ലുമാലയുടെ പേരിൽ നായർ പുലയ ലഹള നടന്നു
B. കൊല്ലത്ത് ഗോപാലദാസിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ സാധുജന പരിപാലന
സംഘത്തിന്റെ യോഗം വിളിച്ചുചേർത്തു
C. അയ്യങ്കാളിയുടെ ശ്രമഫലമായി 1915 ഡിസംബർ പത്താം തീയതി പെരുനാട്ടിൽ
സർവ്വ സമുദായ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്തു
D. പ്രകാരം നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ചങ്ങനാശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ
പിള്ളയാണ് .

23 / 75

23. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ കുറിച്ചാൽ ലഹളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ?

A. ഇതൊരു കാർഷിക കലാപമായിരുന്നു .

A,D മാത്രം ശരിയാണ്

B. 1812 may 8n കലാപം തുടങ്ങി .
C. തോമസ് വാർഡൻ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തി .
D. പുൽപ്പള്ളിയിലെ മുരുക്കന്മാരുടെ നാമത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണമെന്ന്
കലാപകാരികൾ ആഹ്വാനം നൽകി .

24 / 75

24. 1857 വിപ്ലവത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തിരിച്ചു പിടിച്ച ആദ്യ വിപ്ലവ കേന്ദ്രം?

25 / 75

25. ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ മാഗ്നാകാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിളംബരം?

26 / 75

26. 1857 വിപ്ലവത്തിൻറെ അംബാസഡർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാരെ?

27 / 75

27. ആക്ട് ഫോർ ദ ബെറ്റർ ഗവർണൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

28 / 75

28. 'ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം' എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതാര്?

29 / 75

29. ബറേലിയിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചതാര്?

30 / 75

30. ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തെ 'ഉയർത്തെണീക്കൽ' എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി?

31 / 75

31. 1857ലെ വിപ്ലവത്തെ "ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ആര്?

32 / 75

32. 1857 വിപ്ലവത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വിദേശി?

33 / 75

33. ശിപായി ലഹളക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യൻ സൈനിക നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മീഷൻ?

34 / 75

34. വിപ്ലവം പരാജയപ്പെട്ടതോടെ നേപ്പാളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത വിപ്ലവകാരി?

35 / 75

35. 1857 വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലമായി പിൻവലിക്കപ്പെട്ട ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ നിയമം?

36 / 75

36. 1857 വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രധാന ഫലം?

37 / 75

37. 1857 വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലമായി 1858 ൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണാധികാരിയായ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞി?

38 / 75

38. 1857 വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് 'ക്യൂൻ ഓഫ് ഝാൻസി' (ഝാൻസി കി റാണി) എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചതാര്?

39 / 75

39. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിക്കെതിരെ ഗറില്ലാ യുദ്ധ രീതി ആവിഷ്കരിച്ച സമരനേതാവ്?

40 / 75

40. അലഹബാദിൽ വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതാര്?

41 / 75

41. ആഗ്രയിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചതാര്?

42 / 75

42. ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ വന്ദ്യവയോധികൻ?

43 / 75

43. താന്തിയാതോപ്പിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമമാണ്?

44 / 75

44. 1857 വിപ്ലവത്തിന്റെ ബിഹാറിലെ നേതാവാര്?

45 / 75

45. നാനാ സാഹിബിന്റെ യഥാർത്ഥനാമം?

46 / 75

46. കാൺപൂരിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചതാര്?

47 / 75

47. താന്തിയാതോപ്പി ആരുടെ സൈനിക ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നു?

48 / 75

48. ഝാൻസിയിലും ഗ്വാളിയറിലും വിപ്ലവം നയിച്ചതാര്?

49 / 75

49. ഝാൻസി റാണി വീരമൃത്യു വരിച്ചതെന്ന്?

50 / 75

50. ഝാൻസി റാണി ലക്ഷ്മി ഭായിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം?

51 / 75

51. റാണി ലക്ഷ്മി ഭായിയുടെ സമാധി സ്ഥലം?

52 / 75

52. റാണി ലക്ഷ്മി ഭായിയുടെ സമാധി സ്ഥലം?

53 / 75

53. "വിപ്ലവകാരികളുടെ സമുന്നത ധീര നേതാവ്" എന്ന് ഝാൻസി റാണിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്?

54 / 75

54. 1857 വിപ്ലവത്തിന്റെ ചിഹ്നമായി കണക്കാക്കുന്നത്?

55 / 75

55. "ഇരുണ്ട പശ്ചാത്തലത്തിലെ പ്രകാശമാനമായ ബിന്ദു" എന്ന് ഝാൻസി റാണിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്?

56 / 75

56. 1857 വിപ്ലവത്തിലെ ജൊവാൻ ഓഫ് ആർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര്?

57 / 75

57. 1857 വിപ്ലവത്തിന് ഫലമായി നാടുകടത്തപ്പെട്ട രാജാവ്?

58 / 75

58. 1857ലെ വിപ്ലവത്തിന്റെ ബുദ്ധികേന്ദ്രം?

59 / 75

59. 1857 വിപ്ലവത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലാപ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്ത്?

60 / 75

60. 1857 വിപ്ലവത്തിൽ മംഗൾപാണ്ഡെ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യ വെടിവെപ്പ് നടന്ന സ്ഥലം?

61 / 75

61. 1857 വിപ്ലവത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി?

62 / 75

62. മംഗൾ പാണ്ഡെ അംഗമായിരുന്ന പട്ടാള യൂണിറ്റ്?

63 / 75

63. 1857 വിപ്ലവ സമയത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക തലവൻ?

64 / 75

64. ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടി പുറപ്പെട്ട തീയതി?

65 / 75

65. 1857 വിപ്ലവ സമയത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ?

66 / 75

66. 1857 വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച സ്ഥലം?

67 / 75

67. 1857 വിപ്ലവ സമയത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി?

68 / 75

68. നെല്ല് കരിഞ്ചന്തയിൽ വിൽക്കാതെ ന്യായമായ വില സ്വീകരിച്ച് സഹകരണ സംഘത്തിന് വിൽക്കണമെന്ന് കർഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് നടത്തിയ സമരം?

69 / 75

69. ഒരണ സമരം നടന്ന വർഷം?

70 / 75

70. പവനൻ, പൊൻകുന്നം വർക്കി, പി കൃഷ്ണപിള്ള തുടങ്ങിയവരുടെ സംഭാവന താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

71 / 75

71. 1946 ഏപ്രിൽ 16ന് എം എസ് പി യിലെ ജി കമ്പനിയിൽ തുടങ്ങിയ സമരത്തിന്റെ പേര്?

72 / 75

72. മിച്ച ഭൂമി വിതരണം ചെയ്യുക, കർഷക തൊഴിലാളി നിയമം പാസാക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ട് 1972 മാർച്ചിൽ കർഷകത്തൊഴിലാളികൾ ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭം?

73 / 75

73. കേരളത്തിൽ കുടിപ്പിക്കാൻ നിരോധന നിയമം രാഷ്ട്രപതി നടപ്പിൽ വരുത്തിയ വർഷം?

74 / 75

74. പികെ ചാത്തൻ മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊച്ചി പുലയ മഹാസഭ സ്ഥാപിച്ച വർഷം?

75 / 75

75. ആറ്റിങ്ങൽ കലാപ സമയത്ത് ഉമ്മയമ്മ റാണിക്ക് സമ്മാനം നൽകാൻ ഗ്രീഫോർഡ് എത്ര ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സംഘത്തെയാണ് അയച്ചത്?

The average score is 48%

If you love this Quiz then Share with your friends and challenge them 🙂

LinkedIn Facebook Twitter
0%