Kerala GK Question & Answer

0
849
Kerala GK Question & Answer

Kerala GK Question & Answer

1 കേരളത്തിന്‍റെ വിസ്തീർണ്ണം?

Ans : 38863 ച.കി.മി

2 കേരളത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ?

Ans : 152

3 കേരളത്തിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ?

Ans : 941

4 കേരളത്തിൽ റവന്യ ഡിവിഷനുകൾ?

Ans : 21

5 കേരളത്തിൽ താലൂക്കുകൾ?

Ans : 75

6 കേരളത്തിൽ കോർപ്പറേഷനുകൾ?

Ans : 6

7 കേരളത്തിൽ നഗരസഭകൾ?

Ans : 87

8 കേരളത്തിൽ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ?

Ans : 140

9 കേരളത്തിൽ നിയമസഭാഗങ്ങൾ?

Ans : 141

10 കേരളത്തിൽ പട്ടികജാതി സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ?

Ans : 14

11 കേരളത്തിൽ പട്ടികവർഗ്ഗ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ?

Ans : 2 ( സുൽത്താൻ ബത്തേരിമാനന്തവാടി)

12 കേരളത്തിൽ ലോകസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ?

Ans : 20

13 കേരളത്തിൽ ലോകസഭാ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ?

Ans : 2 (ആലത്തൂർ മാവേലിക്കര)

14 കേരളത്തിൽ രാജ്യസഭാ സീറ്റുകൾ?

Ans : 9

15 കേരളത്തിൽ തീരദേശ ദൈർഘ്യം?

Ans : 580 കി.മീ.

16 കേരളത്തിൽ തീരപ്രദേശമുള്ള ജില്ലകളുടെ എണ്ണം?

Ans : 9

17 കേരളത്തിൽ ആകെ നദികൾ?

Ans : 44

18 കേരളത്തിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ടോഴുകുന്ന നദികൾ?

Ans : 41

19 കേരളത്തിൽ കിഴക്കോട്ടൊഴുകന്ന നദികൾ?

Ans : 3 (കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ )

20 കേരളത്തിൽ കായലുകൾ?

Ans : 34

21 കേരളത്തിൽ ആയുർദൈർഘ്യം?

Ans : 73.8 വയസ്സ്

22 കേരളത്തിൽ പട്ടികജാതിക്കാർ കൂടുതലുള്ള ജില്ല?

Ans : പാലക്കാട്

23 കേരളത്തിൽ പട്ടികജാതിക്കാർ കുറവുള്ള ജില്ല?

Ans : വയനാട്

24 കേരളത്തിൽ പട്ടികവര്‍ഗക്കാര്‍ കൂടുതലുള്ള ജില്ല?

Ans : വയനാട്

25 കേരളത്തിൽ പട്ടികവര്‍ഗക്കാര്‍ കുറവുള്ള ജില്ല?

Ans : ആലപ്പുഴ

26 കേരളത്തിൽ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം കൂടിയ ജില്ല?

Ans : എരണാകുളം

27 കേരളത്തിൽ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം കുറഞ്ഞ ജില്ല?

Ans : ആലപ്പുഴ

28 കേരളത്തിൽ വനപ്രദേശം കൂടുതലുള്ള ജില്ല?

Ans : ഇടുക്കി

29 കേരളത്തിൽ വനപ്രദേശം കുറഞ്ഞ ജില്ല?

Ans : ആലപ്പുഴ

30 കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ താലൂക്ക്?

Ans : ഏറനാട്

31 കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കായൽ?

Ans : വേമ്പനാട്ട് കായൽ (2051 Kന2)

32 കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം?

Ans : ശാസ്താംകോട്ട

33 കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ശുദ്ധജല തടാകം?

Ans : പൂക്കോട്ട് തടാകം -വയനാട്

34 ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തടാകം?

Ans : പൂക്കോട്ട് തടാകം

35 ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പഞ്ചായത്ത്?

Ans : പോത്തുകൽ – മലപ്പുറം

36 ആദ്യ വ്യവഹാര രഹിത പഞ്ചായത്ത്?

Ans : വലവൂർ – ത്രിശൂർ

37 ഏറ്റവും ചെറിയ താലൂക്ക്?

Ans : കുന്നത്തൂർ

38 കൂടുതൽ രാഷകൾ സംസാരിക്കന്ന ജില്ല?

Ans : കാസർഗോഡ്

39 ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളുള്ള ജില്ല?

Ans : ആലപ്പുഴ

40 കൂടുതൽ കടൽത്തിരമുള്ള ജില്ല?

Ans : കണ്ണൂർ

41 നൂറ് ശതമാനം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആദ്ദ്യ സംസ്ഥാനം?

Ans : കേരളം (2016 ജനുവരി 13 )

42 കുറവ് കടൽത്തിരമുള്ള ജില്ല?

Ans : കൊല്ലം

43 കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഭിന്ന ലിംഗക്കാരുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ നിലവിൽ വന്ന ടാക്സി സർവ്വീസ്?

Ans : ജി- ടാക്സി (ജെൻഡർ ടാക്സി)

44 കേരളത്തിൽ ഒദ്യോഗിക മൃഗം?

Ans : ആന

45 കേരളത്തിൽ ഒദ്യോഗിക പക്ഷി?

Ans : മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ

46 കേരളത്തിൽ ഒദ്യോഗിക മത്സ്യം?

Ans : കരിമീൻ

47 കേരളത്തിൽ ഒദ്യോഗിക വൃക്ഷം?

Ans : തെങ്ങ്

48 കേരളത്തിൽ ഒദ്യോഗിക പുഷ്പം?

Ans : കണിക്കൊന്ന

49 കേരളത്തിൽ ഒദ്യോഗിക പാനീയം?

Ans : ഇളനീർ

50 കേരളത്തിൽ സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രാമം?

Ans : നെടുമുടി (ആലപ്പുഴ)

51 കേരളത്തിൽ സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി?

Ans : ചെങ്ങന്നൂർ

52 നൂറു ശതമാനം സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത്?

Ans : കരിവെള്ളൂർ (കണ്ണൂർ)

53 കേരളത്തിൽ വിസ്തീർണ്ണം കൂടിയ മുൻസിപാലിറ്റി?

Ans : തൃപ്പൂണിത്തറ

54 കേരളത്തിൽ കുറഞ്ഞ മുൻസിപ്പാലിറ്റി?

Ans : ഗുരുവായൂർ

55 കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ കൂടിയ താലൂക്ക്?

Ans : കോഴിക്കോട്

56 കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ താലൂക്ക്?

Ans : മല്ലപ്പള്ളി

57 ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ കോർപ്പറേഷൻ?

Ans : തൃശ്ശൂർ

58 ജനസംഖ്യ കൂടിയ കോർപ്പറേഷൻ?

Ans : തിരുവനന്തപുരം

59 ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യവസായവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജില്ല?

Ans : എറണാകുളം /

60 ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യവസായവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ജില്ല?

Ans : പാലക്കാട്

61 ഹിന്ദുക്കൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല?

Ans : തിരുവനന്തപുരം

62 മുസ്ലീങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല?

Ans : മലപ്പുറം

63 ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല?

Ans : എണാകുളം

64 പോസ്റ്റാഫീസുകൾ കൂടുതലുള്ള ജല്ല?

Ans : ത്രിശ്ശൂർ

65 ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രൂപം കൊണ്ട ജില്ല?

Ans : കാസർകോട്

66 വിസ്തീർണ്ണം കൂടിയ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്?

Ans : കുമളി (ഇടുക്കി)

67 വിസ്തീർണ്ണം കുറഞ്ഞ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്?

Ans : വളപട്ടണം ( കണ്ണൂർ)

68 കേരളത്തിലെ ഏക കന്റോൺമെന്റ്?

Ans : കണ്ണൂർ

69 കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണം?

Ans : 2 ( തിരുവനന്തപുരം ;പാലക്കാട്)

70 റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല?

Ans : തിരുവനന്തപുരം

71 കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗവർണ്ണർ?

Ans : ബി രാമക്രുഷ്ണ റാവു

72 കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ഗവർണ്ണർ?

Ans : ജ്യോതി വെങ്കിടാചലം

73 കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വനിതാ ഗവർണ്ണർ?

Ans : രാംദുലാരി സിൻഹ

74 കേരളത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വനിതാ ഗവർണ്ണർ?

Ans : ഷീലാ ദീക്ഷിത്

75 പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആര്യകേരളാ ഗവർണ്ണർ?

Ans : സിക്കന്ദർ ഭക്ത്

76 ആദ്യ മലയാളി വനിതാ ഗവർണ്ണർ?

Ans : ഫാത്തിമാ ബീവി

77 കേരളാ ഗവർണ്ണറായ ഏക മലയാളി?

Ans : വി.വിശ്വനാഥൻ

78 ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ഏക കേരളാ ഗവർണ്ണർ?

Ans : വി.വി.ഗിരി

79 1956 ൽ മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്ത് ഗവർണ്ണായ മലയാളി?

Ans : എ ജെ ജോൺ

80 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിയമസഭ നിലവിൽ വരാത്ത വർഷം?

Ans : 1965

81 ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ്ങ് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്?

Ans : വടക്കൻ പറവൂർ 1982

82 ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരളാ ഗവർണ്ണറായിരുന്നത്?

Ans : വി.വിശ്വനാഥൻ

83 കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത്?

Ans : 1956 നവംമ്പർ 1

84 1956ൽ കേരളം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ജില്ലകളുടെ എണ്ണം?

Ans : 5

85 ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലുപ്പത്തിൽ കേരളത്തിൽ സ്ഥാനം?

Ans : 22

86 ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനനംഖ്യയിൽ കേരളത്തിൽ സ്ഥാനം?

Ans : 13

87 കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ എത്ര ശതമാനം?

Ans : 2 .76%

88 കേരളത്തിൽ സത്രീ പുരുഷ അനുപാതം?

Ans : 1084/1000

89 സ്ത്രീപുരുഷ അനുപാതം കുടിയ ജില്ല?

Ans : കണ്ണൂർ

90 സ്ത്രീപുരുഷ അനുപാതം കുറഞ്ഞ ജില്ല?

Ans : ഇടുക്കി

91 ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനം?

Ans : കേരളം

92 കേരളത്തിൽ സാക്ഷരതാ നിരക്ക്?

Ans : 93.90%

93 കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല?

Ans : പാലക്കാട്

94 കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല?

Ans : ആലപ്പുഴ

95 കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ കൂടിയ ജില്ല?

Ans : മലപ്പുറം

96 കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ കറഞ്ഞ ജില്ല?

Ans : വയനാട്

97 ജനസാന്ദ്രതയിൽ കേരളിത്തിന്‍റെ സ്ഥാനം?

Ans : 3

98 കേരളത്തിൽ ജനസാന്ദ്രത?

Ans : 860 ച.കി.മി.

99 കേരളത്തിൽ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ജില്ല?

Ans : തിരുവനന്തപുരം ( 1509/ച. കി.മി.

100 കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരക്ക് കൂടിയ ജില്ല?

Ans : മലപ്പുറം

101 കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറഞ്ഞ ജില്ല?

Ans : പത്തനംതിട്ട

102 ആദ്യ ശിശു സൗഹ്രുത സംസ്ഥാനം?

Ans : കേരളം

103 കേരളത്തിൽ നീളം കൂടിയ നദി?

Ans : പെരിയാർ

104 കേരളത്തിൽ തെക്കേ അറ്റത്തെ താലൂക്ക്?

Ans : നെയ്യാറ്റിൻകര

105 കേരളത്തിൽ വടക്കേ അറ്റത്തെ താലൂക്ക്?

Ans : മഞ്ചേശ്വരം

106 കേരളത്തിൽ തെക്കേ അറ്റത്തെ ലോകസഭാ മണ്ഡലം?

Ans : തിരുവനന്തപുരം

107 കേരളത്തിൽ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ലോകസഭാ മണ്ഡലം?

Ans : കാസർഗോഡ്

108 കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ ഗ്രാമം?

Ans : തലപ്പാടി

109 കേരളത്തിൽ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഗ്രാമം?

Ans : കളയിക്കാവിള

110 കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദി?

Ans : മഞ്ചേശ്വരം പുഴ (16 കി.മീ)

111 കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി?

Ans : നെയ്യാർ

112 കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി?

Ans : ആനമുടി (2695 മീ)

113 കേരളത്തിൽ ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ കൊടുമുടി?

Ans : മീശപ്പുലിമല

114 കേരളത്തിൽ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാത്രമുള്ള ജില്ല?

Ans : പത്തനംതിട്ട

115 കേരളത്തിന്റെ തെക്കേയറ്റത്തുള്ള ജില്ല?

Ans : തിരുവനന്തപുരം

116 കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ കൂടുതലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ജില്ല?

Ans : തിരുവനന്തപുരം

117 കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കോർപ്പറേഷൻ?

Ans : തിരുവനന്തപുരം

118 പ്രതിമകളുടെ നഗരം എന്ന വിശേഷണമുള്ള ജില്ല?

Ans : തിരുവനന്തപുരം

119 പ്രാചീന കാലത്ത് സ്യാനന്ദൂരപുരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ?

Ans : തിരുവനന്തപുരം

120 കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ജയിൽ?

Ans : നെയ്യാറ്റിൻകര