Kumaranasan

0
4136
Kumaranasan

Kumaranasan

1.കുമാരനാശാന്റെ ജനന സ്ഥലം ,വർഷം?
= തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കായിക്കര എന്ന സ്ഥലത്ത് 1873 ഏപ്രിൽ 12
2 ആശാൻ ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച തെപ്പോൾ?
= 1891
3. ആശാൻ തർജ്ജിമ ചെയ്ത നാടകം?
= പ്രബോധ ചന്ദ്രോദയം
4. ആശാൻ രചിച്ച നാടകം?
= വിചിത്ര വിജയം
5. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ആശാൻ എഴുതിയ ലഘു കവിതാ സമാഹാരം?
= പുഷ്പവാടി
6.മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് കാവ്യം?
= ദുരവസ്ഥ
7. ആശാന്റെ ഏകറിയലിസ്റ്റിക് കവിത?
= ദുരവസ്ഥ
8. ആശാന്റെ ആദ്യ കൃതി?
= വീണപൂവ്
9. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സിംബോളിക് കവിത?
=വീണപൂവ്
10. ആശാനെറ അവസാന കൃതി?
= കരുണ  1923
11. ആശാൻ സ്ഥാപിച്ച പത്രം?
= വിവേകോദയം
12. ആശാന്റെ അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യ ഗ്രന്ഥം?
= സുബ്രഹ്മണീശതകം സ്തോത്രം
13. ആശാന്റെ ബാല്യകാലത്തിലെ പേര്?
= കുമാരു
14. സമകാലിക പശ്ചാത്തലവും വിപ്ലവകരമായ സാമൂഹിക ചിന്തയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാള ഖണ്ഡകാവ്യം?
= ദുരവസ്ഥ
15 വഞ്ചിപ്പാട്ട് വൃത്തത്തിലെഴുതിയ ആശാന്റെ ഒരേ ഒരു കൃതി?
= കരുണ
16. ആശാൻ കവിതകളിൽ തത്വചിന്തകൾ ഏറ്റവും അധികം കാണുന്നത്.?
= പ്രരോദനം
17. ആശാന്റെ ഏറ്റവും നീണ്ട കാവ്യം?
= ദുരവസ്ഥ
18. മാതൃ ചരമത്തെക്കുറിച്ച് ആശാൻ എഴുതിയ കൃതി?
= അനുതാപം
19. ആശാന്റെ സാഹിത്യ ഗുരു?
= ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ
20. ആശാന്റെ ആദ്ധ്യാത്മിക ഗുരു?
= ശ്രീനാരായണ ഗുരു
21. മലബാർ മാപ്പിള ലഹളയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആശാൻ രചിച്ച കാവ്യം?
= ദുരവസ്ഥ
22.എഡ്വിന്‍ ആര്‍നോള്‍ഡി ന്‍റെ ‘ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ ‘ എന്നാ കൃതി മലയാളത്തിലേക്ക് ‘ ആശാൻ തര്‍ജ്ജമ ചെയ്തത് ഏത് പേരിലാണ്?
= ശ്രീബുദ്ധചരിതം
23. ആശാൻ ആരെ സ്വീകരിക്കാനാണ് ദിവ്യകോകിലം എന്ന കവിത രചിച്ചത്?
= ടാഗോർ
24 ആശാൻ സ്ഥാപിച്ച ബുക്ക് ഡിപ്പോ?
= ശാരദ ബുക്ക് ഡിപ്പോ
25. ചിന്നസ്വാമി എന്ന് ആശാനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
= ഡോ. പല്പു
26.നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കവി എന്ന് ആശാനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
= തായാട്ട് ശങ്കരൻ
27. വിപ്ലവത്തിന്റെ ശുക്ര നക്ഷത്രമെന്ന് ആശാ തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്?
= പ്രൊഫ. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി
29.പല്ലനയാറ്റില്‍ റെഡിമീര്‍ ബോട്ടപകടത്തില്‍ കുമാരനാശാന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട വര്‍ഷം?
= 1924 ജനുവരി 16
30. ആശാൻ രചിച്ച ജീവചരിത്രം?
= ശ്രീനാരായണഗുരു
ആശാനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ
31. ആശാൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ കവി
=തായാട്ട് ശങ്കരൻ
32. ആശാന്റെ ഹൃദയം =പി കെ നാരായണപ്പിള്ള
33. നളിനിയുടെ നോട്ട് =കെ.അയ്യപ്പൻ
34 മൃത്യുഞ്ജയം ഈ കാവ്യജീവിതം =എം.കെ.സാനു
35. ആശാൻ നിഴലും വെളിച്ചവും =എ.പി.പി.നമ്പൂതിരി
36. നവ ചക്രവാളം നളിനിയിലും മറ്റും =കെ.എം.ഡാനിയൽ
37. നളിനി എന്ന കാവ്യശില്പം =നിത്യചൈതന്യയതി
38. വീണപൂവ് കൺമുൻപിൽ =കെ.എൻ.ഡാനിയൽ
39. ആശാന്റെ സീതാ കാവ്യം =അഴീക്കോട്
40. സ്നേഹഗായകൻ =കെ ജെ. അലക്സാണ്ടർ
41. അറിയപ്പെടാത്ത ആശാൻ=ടി.ഭാസ്കരൻ
42. ആശാന്റെ സീതാകാവ്യ ചർച്ച=ഉള്ളാട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി നായർ
ആശാന്റെ മരണത്തിൽ അനുശോചിച്ചുണ്ടായ വിലാപകാവ്യങ്ങൾ
43. ഒരു വിലാപം ആരുടെ ?
= മുതുകുളം പാർവ്വതി അമ്മ
44. കണ്ണുനീർ ?
= കെ.രാഘവൻ നായർ
45. സന്താപസപ്തതി ?
= എൻ വാസുദേവൻ നമ്പ്യാർ
46. ആശാന്റെ മരണശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതി?
= മണിമാല
47. അമ്മയുടെ മരണത്തിൽ അനുശോചിച്ചെഴുതിയ കൃതി?
= ഒരു അനുതാപം
48. ആശാൻ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിച്ചതിനെ പരിഹസിച്ചെഴുതിയ കൃതി?
=കുയിൽ കുമാരൻ
49. C.V. രാമൻപിള്ളയുടെ മരണത്തിൽ ആശാൻ എഴുതിയ കൃതി?
= നിന്നു പോയ നാദം
50 .വീണ പൂവിനു മുമ്പ് ‘ പനീർ പുഷ്പം എന്ന കൃതി രചിച്ചതാര്?
= പുത്തേഴത്ത് രാമൻ മേനോൻ
51. കരുണയെ കുചേലവൃത്തവുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് വിമർശിക്കുന്നത്?
= പി.കെ നാരായണപിള്ള
52. നളിനിക്ക് ആദ്യം വ്യാഖ്യാനം തയ്യാറാക്കിയത്?
= സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ
53 .ആശാന്റെ ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത്?
= ദുരവസ്ഥ
54. ആശാന്റെ മരണശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സമാഹാരം?
= മണിമാല
55 ‘ആശാന്റെ മാനസപുത്രിമാർ എഴുതിയതാര്?
= ചെഞ്ചേരി കെ ജയകുമാർ
56. സീതയിലെ ആശാൻ = പൊൻകുന്നം ദാമോദരൻ
57.കുമാരനാശാന്റെ വീണപൂവ് എന്ന കൃതിക്കു പ്രചോദനം ആയതെന്നു കരുതുന്ന കൃതി?
=കുഴിന്തുറ സി.എം. അയ്യപ്പൻപിള്ളയുടെ പ്രസൂനചരമം.

കുമാരനാശാനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ

ആശാന്‍കൃതികള്‍

വീണപൂവ്-1907
ഒരു സിംഹപ്രസവം-1909
നളിനി-1911
ലീല- 1914
ബാലരാമായണം – 1916
ശ്രീബുദ്ധചരിതം
(വിവര്‍ത്തനം) – 1915
ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ
കുയില്‍ – 1918
പ്രരോദനം – 1919
ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത -1919
പുഷ്പവാടി- 1922
ദുരവസ്ഥ – 1922
ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി- 1922
കരുണ – 1923
മണിമാല- 1924
വനമാല- 1925