BOOKS &AUTHORS

0
1955
BOOKS &AUTHORS

BOOKS &AUTHORS

 

അർത്ഥശാസ്ത്രം: കൗടില്യൻ

അഷ്ടാധ്യായി: പാണിനി

ഇൻഡിക: മെഗസ്തനീസ്

മഹാഭാഷ്യം: പതഞ്ജലി

മുദ്രാരക്ഷസം: വിശാഖദത്തൻ

മൃച്ഛഘടികം: ശൂദ്രകൻ

ബുദ്ധചരിതം: അശ്വഘോഷൻ

പഞ്ചതന്ത്രം: വിഷ്ണുശർമ്മൻ

ബൃഹത്സംഹിത: വരാഹമിഹിരൻ

സൂര്യസിദ്ധാന്തം: ആര്യഭടൻ

അമരകോശം: അമരസിംഹൻ

ദേവിചന്ദ്രഗുപ്ത: വിശാഖദത്തൻ

സ്വപ്നവാസവദത്തം: ഭാസൻ

ഉത്തരരാമചരിതം: ഭവഭൂതി

കിരാതാർജ്ജുനീയം: ഭാരവി

ഋതുസംഹാരം: കാളിദാസൻ

ശിശുപാലവധം: മാഘൻ

വിക്രമാങ്കദേവചരിത ബിൽഹണൻ

രാജതരംഗിണി: കൽഹണൻ

പ്രിയദർശിക: ഹർഷവർധനൻ

രത്നാവലി: ഹർഷവർധനൻ

നാഗാനന്ദം: ഹർഷവർധനൻ

കാദംബരി: ബാണഭട്ടൻ

ഹർഷചരിതം: ബാണഭട്ടൻ

ഇന്ദ്രഭൂതി: ജ്ഞാനസിദ്ധി

രാവണവധം: -ഭട്ടി

ഫോക്കോക്കി: ഫാഹിയാൻ

സിയൂക്കി: ഹ്യൂയാൻസാങ്

മിതാക്ഷര: വിജ്ഞാനേശ്വര

ദശകുമാരചരിതം: ദണ്ഡി

മാലതിമാധവം: ഭവഭൂതി

മഹാവീരാഥരിത: ഭവഭൂതി

പൃഥ്വിരാജ്രാസോ: ചാന്ദ്ബർദായി

കവിരാജമാർഗം: അമോഘവർഷൻ

മിലിന്ദപൻഹ: നാഗസേനൻ

വാസവദത്ത: സുബന്ധു

നിഷാദചരിതം: ശ്രീഹർഷൻ

ഗീതഗോവിന്ദം: ജയദേവൻ

കഥാസരിത്സാഗരം: സോമദേവൻ

ബൃഹദ്കഥാമഞ്ജരി:ക്ഷേമേന്ദ്രൻ

സാഹിത്യരത്ന: സുർദാസ്

ബൃഹദ്കഥ: ഗുണാഡ്യ

സപ്തശോധക: ഹാലൻ

ശൃംഗാരശതകം: ഭർത്തൃഹരി

മത്തവിലാസപ്രഹസനം:മഹേന്ദ്രവർമ്മൻ1

പാദ്ഷാനാമ: അബ്ദുൽ ഹമീർ ലാഹോരി

താരിഖ്-ഇ-അലെ: അമീർ ഖുസ്രു

ഷാനാമ: ഫിർദൗസി

ഹുമയൂൺനാമ: ഗുൽബദാൻ ബീഗം

സഫർനാമ: ഇബ്നബത്തൂത്ത

നീതിസാര: പ്രതാപരുദ്ര

ഷാജഹാൻനാമ: ഇനായത്ഖാൻ