നൃത്തരൂപങ്ങൾ : സംസ്ഥാനങ്ങൾ

0
3305
നൃത്തരൂപങ്ങൾ _ സംസ്ഥാനങ്ങൾ

നൃത്തരൂപങ്ങൾ : സംസ്ഥാനങ്ങൾ

——————————

●കോലാട്ടം: തമിഴ്‌നാട്
●ഭരതനാട്യം : തമിഴ്‌നാട്
●തെരുകൂത്ത്: തമിഴ്‌നാട്
●മോഹിനിയാട്ടം : കേരളം
●കഥകളി : കേരളം
●ഓട്ടൻതുള്ളൽ: കേരളം
●കുച്ചിപ്പുടി :ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
●കൊട്ടം:ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
●യക്ഷഗാനം: കർണാടകം, കേരളം
●ഭാംഗ്ര:പഞ്ചാബ്
●ഗിഡ: പഞ്ചാബ്
●തിപ്നി: ഗുജറാത്ത്
●ഗർബ: ഗുജറാത്ത്
●ഭാവൈ: ഗുജറാത്ത്
●ദണ്ഡിയറാസ്: ഗുജറാത്ത്
●രാസലീല : ഗുജറാത്ത്
●മണിപ്പൂരി : മണിപ്പൂർ
●മഹാരസ്സ: മണിപ്പൂർ
●ലായിഹരേബ: മണിപ്പൂർ
●ഛൗ: ഒഡീഷ
●ബഹാകവാഡ: ഒഡീഷ
●ഒഡീസി : ഒഡീഷ
●ദന്താനതെ: ഒഡീഷ
●ബിഹു: ആസാം
●അനകിയനാട്: ആസാം
●ബജാവാലി: ആസാം
●ഛാക്രി: ജമ്മുകശ്മീര്‍
●ഹികാത്ത് : ജമ്മുകശ്മീര്‍
●ചമർഗിനാഡ്: രാജസ്ഥാന്‍
●ഖയാൽ : രാജസ്ഥാന്‍
●കായംഗബജവംഗ: രാജസ്ഥാന്‍
●ഗാംഗോർ: രാജസ്ഥാന്‍
●ജുഗൽലീല: രാജസ്ഥാന്‍
●ഛപ്പേലി: ഉത്തർപ്രദേശ്
●നൗട്ടാങ്കി, കജ്രി: ഉത്തർപ്രദേശ്
●ദാഹികാല: മഹാരാഷ്ട്ര
●ലെസിം: മഹാരാഷ്ട്ര
●തമാശ : മഹാരാഷ്ട്ര
●കുമയോൺ: ഉത്തരാഞ്ചൽ
●ലുഡ്ഢി: ഹിമാചൽപ്രദേശ്
●കായംഗ: ഹിമാചൽപ്രദേശ്
●വെയ്കിങ്:അരുണാചല്‍പ്രദേശ്
●ലോത്ത: മധ്യപ്രദേശ്
●മാഛ: മധ്യപ്രദേശ്
●പാണ്ട്വാനി: മധ്യപ്രദേശ്
●കാഥി:പശ്ചിമ ബംഗാള്‍
●ജാത്ര: പശ്ചിമ ബംഗാള്‍
●സ്വാങ്:ഹരിയാന