Confusing malayalam words

0
826
Confusing malayalam words

Confusing malayalam words

അർത്ഥ വ്യത്യാസം 

അകം  – ഉൾവശം 

അഗം  – പർവ്വതം 

അങ്കം  – യുദ്ധം 

അനലൻ  – അഗ്നി 

അനിലൻ  – കാറ്റ് 

അൻപ്  – ദയ 

അമ്പ്  – ബാണം 

അതിഥി  – വിരുന്നുകാരൻ 

അദിതി  – ദേവമാതാവ് 

അന്തരം  – വ്യത്യാസം 

ആന്തരം  – രഹസ്യം 

അർഥം  – പൊരുൾ 

അർദ്ധം  – പകുതി 

അംശുമാല  – രശ്മിസമൂഹം 

അംശുമാലി  – സൂര്യൻ 

അംബുജം  – താമര 

അംബുദം  – മേഘം 

അളി  – വണ്ട് 

ആളി  – തോഴി 

ആകാരം – ആകൃതി 

ആഗാരം  – വീട് 

ആലസ്യം  – അലസത 

ആലാസ്യം  – മുതല 

ആദി  – മുതലായവ 

ആധി  – ദുഃഖം 

ആലംഭം  – പിടിച്ചെടുക്കുക 

ആലംബം  – ആശ്രയം 

ഉദ്ദേശം  – ഏകദേശം 

ഉദ്ദേശ്യം  – ലക്ഷ്യം 

ഉന്മാദം  – ഭ്രാന്ത് 

ഉന്മദം  – വധം 

ഒലി  – ശബ്‌ദം 

ഒളി  – ശോഭ 

കണ്ടം  – നിലം 

കണ്ഠം  – കഴുത്ത്‌ 

കന്മഷം  – പാട് 

കല്മഷം – പാപം 

കഥനം  – പറച്ചിൽ 

കദനം  – ദുഃഖം 

കപാലം  – തലയോട് 

കപോലം  – കവിൾത്തടം 

കുലം  – വംശം 

കൂലം – തീരം 

കിടക്കുക  – ശയിക്കുക 

കിടയ്ക്കുക  – ലഭിക്കുക 

ഘാതകൻ  – കൊലയാളി 

ഗഗനം  – ആകാശം 

ഗഹനം  – കാട് 

ഗാത്രം  – ശരീരം 

ഗോത്രം  – കുലം 

ഗൃഹം  – ഗോളം 

ഗൃഹിണി  – ഗൃഹനായിക 

ഗ്രഹണി  – ഒരു രോഗം 

ഘർഷണം  – ഉരസൽ 

കർഷണം  – വലിക്കൽ 

ഘണ്ഡം  – തേനീച്ച 

ഖണ്ഡം  – കഷ്ണം 

ചേതം  – നഷ്ടം 

ഛേതം  – മുറിക്കൽ 

ചിഹ്നം  – അടയാളം 

ഛിന്നം – ഛേദിക്കപ്പെട്ടത് 

ചോല  – അരുവി 

ചേല  – വസ്ത്രം 

തടസ്സം – മുടക്കം 

തടസ്ഥം  – തടത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് 

താലവൃന്ദം  – പനക്കൂട്ടം 

താലവൃന്തം  – ആലവട്ടം , വിശറി  മുതലായവ 

ദണ്ണം  – അസുഖം 

ദണ്ഡം  – വടി 

ദേഷ്യം – കോപം 

  ദീപം  – വിളക്ക് 

ദ്വീപം  – തുരുത്ത് 

നാകം  – സ്വർഗ്ഗം 

നാഗം  – പാമ്പ് 

പരിമാണം  – അളവ് 

പരിണാമം  – മാറ്റം 

പക്ഷവാതം  – ഒരു രോഗം 

പക്ഷപാതം  – വശം ചേരൽ 

പാതിത്വം  –  ഭ്രഷ്ട് 

പരിഖ –  കിടങ്ങ് 

പരിഘ  – ഇരുമ്പുലക്ക 

പാലാലം  – വയ്‌ക്കോൽ 

പ്രസാദം  – സന്തോഷം 

പ്രാസാദം  – മാളിക 

പ്രഹരം  – യാമം 

പ്രഹാരം  – മഹത്വം 

മുണ്ടകൻ  – ബ്രഹ്മാവ് 

മുണ്ഡകൻ  – ക്ഷുരകൻ 

മൂർച്ച  – കരുത്ത്‌  

മൂർച്ഛ  – ബോധക്കേട് 

മേധം  – യാഗം 

മേദം  – കൊഴുപ്പ് 

ലംഭനം  – വിരേചനം 

ലംബനം  – ആശ്രയിക്കൽ 

ലോപം  – കുറവ് 

ലോഭം  –  അത്യാഗ്രഹം 

വർത്തിക്കുക  – സ്ഥിതിചെയുക 

വർദ്ധിക്കുക  -അധികമാവുക 

വാതം  – രോഗം 

വാദം  – വ്യവഹാരം  , തർക്കം 

വിതാനം  – അലങ്കാരം 

വിധാനം  – പ്രവൃത്തി 

വിപഥം – ദുർമാർഗ്ഗം 

വിപദം  – വിപത്ത് 

വിലോഭം  – വശത്താക്കൽ 

വിലോപം  – നാശം , കുറവ് 

വൃത്തി  – ഉപജീവനം 

വൃദ്ധി  – വളർച്ച 

വൃന്തം  – ഞെട്ട് 

വൃന്ദം  – കൂട്ടം 

വ്യഥനം  – ദുഃഖിപ്പിക്കൽ 

വ്യധനം  – തുളയ്ക്കൽ 

വ്യഥ  – രോഗം 

വ്യധ  – രക്തം ചൊരിച്ചൽ 

ക്ഷണം  – നിമിഷനേരം , ക്ഷണിക്കൽ 

ക്ഷണനം  – വധം 

ക്ഷതി  – നാശം 

ക്ഷിതി  – ഭൂമി 

സുതൻ  – പുത്രൻ 

സൂതൻ  – തേരാളി 

സ്വാഗതം  – ആന്മഗതം 

സ്വാഗതം  – മംഗളാഗമനം 

സത്വം – ഭീകരരൂപം 

സ്വത്വം  – വ്യക്തിത്വം 

ഹേമം  – മഞ്ഞ് 

ഹോമം  – യാഗം 

നിദാനം – കാരണം 

നിധാനം  – നിക്ഷേപം 

പ്രേക്ഷകൻ  – കാണുന്നവൻ 

ക്രമം  – മനോഹരം 

ക്രമം  – നിര 

മന്ദ്രം  – മുഴക്കം 

മന്ത്രം  – പതുക്കെ പറയൽ 

നിർഭരം  – നിറവ് 

നിർഭയം  – ഭയമില്ലാതെ 

അഹി  – പാമ്പ് 

അഹം  – ഞാൻ 

കേസരി  – സിംഹം 

കേസരം  – തളിര് 

വൃഷ്ടി  – മഴ 

മോഘം  – അനശ്വരം 

മോഹം  – ആഗ്രഹം 

അധികൃതൻ  – ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവൻ 

അധഃകൃതർ  – താഴ്ന്നവൻ 

കന്ധരം  – കഴുത്ത്‌ 

കന്ദരം  – ഗുഹ 

മഥനം – കടയൽ 

മിഥുനം  – ഇണ 

പുഷ്‌പലം  – സമൃദ്ധം

പുഷ്കരം – താമര 

അംഗുലം – വിരൽ 

അങ്കുരം  – മുള 

അനുതാപം  – ദുഃഖം 

അനുപാതം  – തുല്യത 

അയനം  – യാത്ര 

അശനം  – ഭക്ഷണം 

അഷ്ടി  – ഭക്ഷണം 

അഷ്ഠി  – കല്ല് 

അബ്‍ദം  – വർഷം 

 ഉപകാരം  – സഹായം 

ഉപഹാരം – കാഴ്ചദ്രവ്യം 

കഞ്ജം – താമര 

കുഞ്ജം –  വള്ളികുടിൽ 

പ്രദക്ഷിണം  – വലം  വയ്ക്കൽ 

പ്രതിക്ഷണം  – നിമിഷം തോറും 

ജ്ഞാതി  – ബന്ധു 

ജ്ഞാനി  – പണ്ഡിതൻ 

വിളംബം  – കാലതാമസം 

വിളംബരം  – പ്രഖ്യാപനം 

വ്രതം  – നിഷ്‌ഠ 

വൃതം  – ചുറ്റപ്പെട്ടത്