ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന

0
1814
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന
 • ഏകാത്മക (unity ) സ്വഭാവം ഉൾകൊള്ളുന്ന ഫെഡറൽ ഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നത് 
 • ഭരണഘടനയുടെ ‘ആമുഖം ‘ ഇന്ത്യ പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്ക് ആണെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. 1950 ജനുവരി 26 ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നതോടുകൂടി ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്ക്ആയിത്തീർന്നു .
 •   ഡോ.ബി.ആർ.അംബേദ്കറെ ഭരണഘടനാ ശിൽപിയായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു .

1.ഭരണഘടനയുടെ ചരിത്രം 

 • 1946 മുതൽ 49 വരെയുള്ള വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ സമ്മേളിച്ച ഭരണഘടനാ നിർമാണസഭയാണ് ഭരണഘടനയ്ക്കു രൂപം നൽകിയത്.
 • രണ്ടു വർഷവും 11 മാസവും 17 ദിവസവും കൊണ്ടാണ് ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടത് ഭരണഘടനയുടെ ആദ്യത്തെ കരട്(draft ) തയ്യാറക്കിയതു സർ ബി.എൻ.റാവുവിൻറെ കീഴിലാണ്. ഇത് 1947 ഒക്ടോബറിൽ പുറത്തുവന്നു.
 • എന്നാൽ അതിനു മുൻപ് 1947 ഓഗസ്റ്റ് 29 ന് ഡോ.ബി.ആർ.അംബേദ്‌കർ ചെയർമാനായി ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപികരിച്ചു. ഈ കമ്മിറ്റി 1948 ഫെബ്രുവരി 21 ന് കരടു ഭരണഘടന നിർമാണസഭയുടെ പ്രസിഡന്റിനു സമർപ്പിച്ചു.
 • ഡോ.രാജേന്ദ്രപ്രസാദായിരുന്നു  നിർമാണസഭയുടെ പ്രസിഡന്റ്.
 • ഭരണഘടന നിർമാണ സഭ 1949 നവംബർ 26 ന് ഭരണഘടനയെ സ്വികരിച്ചുവെങ്കിലും 1950 ജനുവരി 26 ന് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായതോടുകൂടിയാണ് ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വന്നത് .
 • ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലിരിക്കുന്ന ഭരണകടനനിർമാണ സഭ (constituent assembly )സ്വികരിച്ചത് 1949 നവംബർ 26 നാണ്. 
 • 1950 ജനുവരി 26 ന് ഔദ്യാഗികമായി നിലവിൽ വന്ന ഭരണഘടനയിൽ 22 അധ്യായങ്ങളും(parts ) 395 വകുപ്പുകളും (articles ) 8  schedules സും ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് .

2 )Fundamental Rights(മൗലിക അവകാശങ്ങൾ )

 സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം             
നിയമത്തിനു മുൻപിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. മതത്തിന്റെയോ                             വർഗ്ഗത്തിന്റെയോ ജാതിയുടെയോ ജന്മസ്‌ഥലത്തിന്റെയോ സ്ത്രീ –                         പുരുഷ വ്യത്യാസത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവേചനം പാടില്ല .
 • സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം  

             ആശയപ്രകാശനം,സംഘടിക്കൽ, ഇന്ത്യയിലെവിടെയുമുള്ള സഞ്ചാരവും               താമസവും, ഏതു തൊഴിലും സ്വികരിക്കൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള                                     സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇതിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു .

 • ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശം 

            നിർബന്ധിതമായി ജോലി എടുപ്പിക്കുന്നതും കുട്ടികളെക്കൊണ്ട്                                  പണിയെടുപ്പിക്കുന്നതും ജോലിക്കാരെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതും                                      നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന കർക്കശമോ വഴക്കമുള്ളതോ അല്ല. ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടനയ്ക്ക് വിധേയമായി ആർട്ടിക്കിൾ 368 പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ പാർലമെന്റിന് അധികാരമുണ്ട്. ഇത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്:

 • മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം 

            എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ഏതു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനും                                                  പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും അവകാശമുണ്ട്.

 • സാംസ്‌കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശം 

             ഏതു വിഭാഗത്തിനും അവരുടെ സംസ്കാരവും ഭാഷയും ലിപിയും                       നിലനിർത്താനും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസ                                         സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുവാനും അവകാശമുണ്ട് .

 • ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം 

             ഏതൊരു ഭാരതീയ പൗരനും ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന                                         അവകാശങ്ങൾ നേടുന്നതിനുള്ള അവകാശം.ഈ അവകാശത്തെ ഇന്ത്യൻ               ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവും ഹൃദയവും എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.

3 )ഭരണഘടനാ വകുപ്പുകൾ 
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ 395 വകുപ്പുകളെ (അനുചഛേദം ) 22  പാർട്ടുകളിലായി ഉൾപെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 
പാർട്ട് വകുപ്പ് വിഷയം എന്നീ ക്രമത്തിൽ  
I  1 -4   ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രദേശം ,പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപികരം 
II  5 -11 പൗരത്വം III  12 -35 മൗലികാവകാശങ്ങൾ  IV  36 -51  നിർദേശക തത്ത്വങ്ങൾ
 IV -A  51 A മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ V  52 -151 കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച
 VI  152 -237 സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച
 VII  238 1956 ലെ 7 -10 ഭേദഗതി (സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന ) സംബന്ധിച്ച
 VIII  239 -241 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭരണം സംബന്ധിച്ച 
IX  242 -243 ഒന്നാം ഷെഡ്യൂളിലെ പാർട്ട് ഡിയിലെ പ്രദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച 
IX -A  243P-243ZG മുൻസിപ്പാലിറ്റികൾ 
X  244 -244A പട്ടിക (ജാതി -വർഗ ) പ്രദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച
 XI 245 -263  കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച
 XII 264 -300 സാമ്പത്തികം , വസ്തുവകകൾ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച
 XIII 301- 307 ഇന്ത്യൻ പ്രദേശസത്തിനുളിലെ വ്യാപാരം,വാണിജ്യം,സഞ്ചാരം സംബന്ധിച്ച.
XIV 308- 323 കേന്ദ്രത്തിലെയും സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും സർവീസുകൾ സംബന്ധിച്ച 
XIV-A  323A -323B 1976 -ലെ 42-മ് ഭേദഗതിയെയും അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് TRIBUNAL- ലിനെയും സംബന്ധിച്ച
 XV 324 -329  തിരഞ്ഞെടുപ്പ്,തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച 
XVI 330 -342 പട്ടികജാതി ,പട്ടികവർഗം ,ആംഗ്ലോ-ഇന്ത്യൻ എന്നി വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾ 
XVII 343- 351 ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ 
XVIII 352 -360 അടിയന്തര വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച
 XIX  361 -367 പ്രസിഡന്റ്, ഗവർണർമാർ എന്നിവയെ കുറ്റവിചാരണ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങൾ 
XX 368  ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയെ സംബന്ധിച്ച
 XXI 369 -392 താൽകാലികവും പ്രത്യേകവും ആയ വിഷയങ്ങളെസംബന്ധിച്ച
 XXII 393 -395  ഭരണഘടനയുടെ ആരംഭം, അസാധുവാക്കൽ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച .

പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ

 • കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ.
 • പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ.
 • പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ പകുതി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തോടെ.

ഒന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം, 1951

 • ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിൽ നിന്ന് ഭൂപരിഷ്കരണങ്ങളും മറ്റ് നിയമങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒൻപതാം ഷെഡ്യൂൾ ചേർത്തു.
 • പുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ 31 എ, ആർട്ടിക്കിൾ 31 ബി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തൽ.
 • ആർട്ടിക്കിൾ 19 ഭേദഗതി ചെയ്തത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ന്യായമായ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ മൂന്ന് അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടാണ്.

ഏഴാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം, 1956

 • ഭാഷാപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന പുനorganസംഘടന. സംസ്ഥാനങ്ങളെ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ച് 14 സംസ്ഥാനങ്ങളായും 6 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായും പുനorganസംഘടിപ്പിച്ചു.
 • രണ്ടോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗവർണറുടെ നിയമനം.
 • രണ്ടോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പൊതു ഹൈക്കോടതി സ്ഥാപിക്കൽ, ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാരപരിധി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു. ഹൈക്കോടതിയിലെ അധികവും ആക്ടിംഗ് ജഡ്ജിമാരുടെയും നിയമനം.
 • ഭാഗം XVII ൽ പുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ 350 A (ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മാതൃഭാഷയിലുള്ള നിർദ്ദേശം), 350B (ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ നൽകിയിരിക്കുന്നു).

എട്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം, 1960

 • പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കുള്ള സീറ്റുകളുടെ വിപുലീകൃത സംവരണവും ലോക്സഭയിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലും ആംഗ്ലോ-ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രത്യേക പ്രാതിനിധ്യം.

ഇരുപത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം, 1971

 • മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗവും ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള പാർലമെന്റിന്റെ അധികാരം സ്ഥിരീകരിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ 368, ആർട്ടിക്കിൾ 13 എന്നിവ ഭേദഗതി ചെയ്തു.
 • പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളും അംഗീകരിച്ച ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹം സമ്മതം നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

ഇരുപത്തഞ്ചാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം, 1971

 • സ്വത്തിന്റെ മൗലികാവകാശം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ.
 • 39 (ബി), (സി) എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഡിപിഎസ്പിക്ക് ഫലം നൽകുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും നിയമം പാസാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ ആ നിയമം അസാധുവായി കണക്കാക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ 31 സി ഉൾപ്പെടുത്തൽ ആർട്ടിക്കിൾ 14, 19 അല്ലെങ്കിൽ 31 പ്രകാരമുള്ള ഏതെങ്കിലും അവകാശങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നു, അത് ആ തത്വങ്ങൾക്ക് പ്രാബല്യം നൽകാത്തതിന്റെ പേരിൽ വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുകയില്ല.

ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം, 1971

 • ആർട്ടിക്കിൾ 363 A യുടെ ഉൾപ്പെടുത്തൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലെ മുൻ ഭരണാധികാരികൾക്ക് നൽകിയ സ്വകാര്യ പേഴ്സ് നിർത്തലാക്കാൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.

നാല്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം, 1976

 • ആമുഖത്തിൽ ഭേദഗതി മൂന്ന് വാക്കുകൾ ചേർത്ത്- ‘സോഷ്യലിസ്റ്റ്’, ‘സെക്കുലർ’, ‘സമഗ്രത’.
 • മൗലിക ചുമതലകൾക്കായി പുതിയ ഭാഗം IVA (ആർട്ടിക്കിൾ 51 A) കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ.
 • മൗലികാവകാശങ്ങളെക്കാൾ മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ 31 ഡി ഉൾപ്പെടുത്തൽ.
 • ആർട്ടിക്കിൾ 32 പ്രകാരം സംസ്ഥാന നിയമങ്ങളുടെ ഭരണഘടനാ സാധുതയ്ക്കായി പുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ 32 എ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നടപടിക്രമങ്ങളിൽ പരിഗണിക്കില്ല. കേന്ദ്ര നിയമങ്ങളുടെ ഭരണഘടനാ സാധുതയ്ക്കായുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ 226 എയും ആർട്ടിക്കിൾ 226 പ്രകാരം നടപടിക്രമങ്ങളിൽ പരിഗണിക്കരുത്.
 • DPSP സംബന്ധിച്ച മൂന്ന് പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തൽ.
  • (i) ആർട്ടിക്കിൾ 39 A: സൗജന്യ നിയമ സഹായവും തുല്യ നീതിയും
  • (ii) ആർട്ടിക്കിൾ 43 എ: വ്യവസായങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റിൽ തൊഴിലാളികളുടെ പങ്കാളിത്തം
  • (ii) ആർട്ടിക്കിൾ 48 എ: പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും മെച്ചപ്പെടുത്തലും വനങ്ങളുടെയും വന്യജീവികളുടെയും സംരക്ഷണം.
 • ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനവും റിട്ട് അധികാരപരിധിയും സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ഹൈക്കോടതിയുടെയും അധികാരം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ.
 • ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനത്തിനപ്പുറം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വരുത്തി.
 • ആർട്ടിക്കിൾ 83, ആർട്ടിക്കിൾ 172 എന്നിവ ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോക്‌സഭയുടെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളുടെയും കാലാവധി 6 വർഷമായി ഉയർത്തി.
 • ലോക്‌സഭയിലും സംസ്ഥാനത്തും ശീതീകരിച്ച സീറ്റുകൾ
 • ആർട്ടിക്കിൾ 105, ആർട്ടിക്കിൾ 194 എന്നിവ ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ പാർലമെന്റിലെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലെയും അംഗങ്ങളുടെയും കമ്മിറ്റികളുടെയും അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും പ്രതിരോധങ്ങളും തീരുമാനിക്കാൻ പാർലമെന്റിന് അധികാരമുണ്ട്.
 • ആർട്ടിക്കിൾ 323 എ, 323 ബി എന്നിവ പ്രകാരം മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലും ട്രൈബ്യൂണലും സംബന്ധിച്ച് പുതിയ ഭാഗം XIV ചേർത്തു.
 • സായുധ സേനകളെയോ യൂണിയന്റെ മറ്റ് സേനകളെയോ വിന്യസിക്കുന്നതിലൂടെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സഹായത്തിനായി പുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ 257 A കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ.
 • ആർട്ടിക്കിൾ 236 പ്രകാരം അഖിലേന്ത്യാ ജുഡീഷ്യൽ സേവനങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി.
 • ഇന്ത്യയുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് അടിയന്തിരാവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കി.
 • ആർട്ടിക്കിൾ 74 ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് മന്ത്രിമാരുടെ കൗൺസിലിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് പ്രസിഡന്റിനെ നിയമിച്ചു.
 • സംസ്ഥാന പട്ടികയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ സമാന്തര പട്ടികയിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഏഴാം പട്ടികയിലെ ഭേദഗതി
 • ഇവയാണ്: (എ) വിദ്യാഭ്യാസം, (ബി) വനങ്ങൾ, (സി) വന്യമൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും സംരക്ഷണം, (ഡി) തൂക്കവും അളവുകളും (ഇ) നീതിയുടെ ഭരണം.
 • രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിന്റെ ഒരു തവണ കാലാവധി ആറ് മാസത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷമായി നീട്ടി.

നാല്പത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം, 1978

 • ദേശീയ അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ നേരത്തെയുള്ള ‘ആന്തരിക അസ്വസ്ഥത’ ഉപയോഗിച്ച് ‘സായുധ കലാപം’ എന്ന പദം മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു.
 • മന്ത്രിസഭയുടെ രേഖാമൂലമുള്ള ഉപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയൂ.
 • മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് വസ്തുവകകളുടെ അവകാശം നീക്കംചെയ്യുകയും വെറും നിയമപരമായ അവകാശമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 20, ആർട്ടിക്കിൾ 21 എന്നിവ പ്രകാരം ഉറപ്പുനൽകുന്ന മൗലികാവകാശം റദ്ദാക്കാനാവില്ല.
 • ലോക്സഭയുടെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെയും യഥാർത്ഥ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമായി പുനoredസ്ഥാപിച്ചു.
 • രാഷ്ട്രപതി, ഉപരാഷ്ട്രപതി, പ്രധാനമന്ത്രി, ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർ എന്നിവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അധികാരം പുനഃ സ്ഥാപിച്ചു.
 • പാർലമെന്റിലും സംസ്ഥാന നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിലും സെൻസർഷിപ്പില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ അവകാശം.
 • ഒരു ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥയും രാഷ്ട്രപതി ഭരണവും സംബന്ധിച്ച് ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക.
 • നേരത്തെയുള്ള ഭേദഗതികളിൽ എടുത്തുകളഞ്ഞ സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ഹൈക്കോടതിയുടെയും അധികാരങ്ങൾ പുനസ്ഥാപിച്ചു.
 • ഓർഡിനൻസുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, രാഷ്ട്രപതിയുടെയോ ഗവർണറുടെയോ സംതൃപ്തി അന്തിമ ന്യായീകരണമായി ഭേദഗതി വരുത്തി.
 • പുനഃപരിശോധനയ്ക്കായി രാഷ്ട്രപതിക്ക് മന്ത്രിസഭയുടെ ഉപദേശം തിരികെ അയയ്ക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, പുനർവിചിന്തനം ചെയ്ത ഉപദേശം പ്രസിഡന്റിനെ ബാധിക്കുന്നു.

അറുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം, 1988

 • ലോക്‌സഭയിലേക്കും സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുമുള്ള വോട്ടിംഗ് പ്രായം 21 വയസ്സിൽ നിന്ന് 18 വയസ്സായി കുറയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

അറുപത്തിയൊൻപതാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം, 1991

 • സ്ഥിരതയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തിന് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പ്രത്യേക പദവി നൽകി. ഡൽഹിക്ക് വേണ്ടി ഒരു നിയമസഭയും ഒരു മന്ത്രിസഭയും ഭേദഗതി നൽകി.

എഴുപത്തിമൂന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം, 1992

 • പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനത്തിന് ഭരണഘടനാ പദവി നൽകുന്ന പുതിയ ഭാഗം IX ചേർത്തു. പഞ്ചായത്തിന്റെ 29 പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള പുതിയ പതിനൊന്നാം ഷെഡ്യൂൾ ചേർത്തു.

എഴുപത്തി നാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം, 1992

 • നഗര തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടനാ പദവി നൽകി. ഭരണഘടനയിലെ പുതിയ ഭാഗം XI-A ആയി ‘മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ’ ചേർത്തു. നഗരസഭയുടെ 18 പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള പന്ത്രണ്ടാം ഷെഡ്യൂൾ ചേർത്തു.

എൺപത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം, 2002

 • 1991 ലെ സെൻസസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2026 വരെ നിശ്ചയിക്കേണ്ട ലോക്‌സഭയിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും അനുവദിച്ച സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ, പ്രാദേശിക മണ്ഡലങ്ങളുടെ പുനഃ ക്രമീകരണവും യുക്തിസഹവും.

എൺപത്തിയാറാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം, 2002

 • 6 മുതൽ 14 വയസ്സുവരെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന പുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ 21-എ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.
 • ആർട്ടിക്കിൾ 51-എ ഒരു മൗലിക കടമയായി ചേർത്തു, അത് 6 മുതൽ 14 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നു.
 • 14 വയസ്സുവരെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന ഡിപിഎസ്പി ആർട്ടിക്കിൾ 45 ലെ മാറ്റങ്ങൾ.

എൺപത്തിയേഴാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം, 2003

 • 1991 ലെ മുൻ സെൻസസിനുപകരം 2001 ലെ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക മണ്ഡലങ്ങളുടെ പുനustക്രമീകരണവും യുക്തിസഹീകരണവും നിശ്ചയിക്കും.

എൺപത്തിയൊൻപതാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം, 2003

 • ആർട്ടിക്കിൾ 338 പ്രകാരം ‘പട്ടികജാതിക്കാർക്കുള്ള ദേശീയ കമ്മീഷൻ’, ആർട്ടിക്കിൾ 338-എ പ്രകാരം ‘പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കുള്ള ദേശീയ കമ്മീഷൻ’ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ബോഡികളിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രത്യേക ബോഡികളുടെ സൃഷ്ടി.

തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം, 2003

 • പുതിയ ഖണ്ഡിക ആർട്ടിക്കിൾ 75 (1A) ചേർത്തിരിക്കുന്നു: COM- ൽ PM ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൊത്തം മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം LS- ലെ മൊത്തം അംഗങ്ങളുടെ 15% കവിയാൻ പാടില്ല.
 • പ്രധാനമന്ത്രി- പ്രധാനമന്ത്രി COM- മന്ത്രിസഭ LS- ലോക്സഭ
 • പുതിയ ഖണ്ഡിക ആർട്ടിക്കിൾ 75 (1 ബി) ചേർത്തിരിക്കുന്നു: ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള പാർലമെന്റ് ഹൗസിലെ ഒരു അംഗം ആ സഭയിൽ അംഗമാകുന്നതിൽ നിന്ന് അയോഗ്യരാക്കപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ അയോഗ്യനാക്കും.
 • ആർട്ടിക്കിൾ 164 (1 എ) പുതിയ വകുപ്പ്: COM- ൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൊത്തം മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലെ മൊത്തം അംഗങ്ങളുടെ 15% കവിയാൻ പാടില്ല.
 • മുഖ്യമന്ത്രി- മുഖ്യമന്ത്രി COM- മന്ത്രിസഭ
 • ആർട്ടിക്കിൾ 164 (1B) ചേർത്തിട്ടുള്ള പുതിയ വകുപ്പ്, നിയമസഭയിലെ ഒരു അംഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമസഭയിലെ അംഗമായതിന്റെ പേരിൽ കൂറുമാറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ അയോഗ്യരാക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന നിയമസഭാംഗവും അയോഗ്യനാകും. ഒരു മന്ത്രിയായി നിയമിക്കപ്പെടും.
 • നിയമസഭ കക്ഷിയിലെ മൂന്നിലൊന്ന് അംഗങ്ങൾ വിഭജിക്കപ്പെട്ടാൽ അയോഗ്യതയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്താം ഷെഡ്യൂളിലെ വ്യവസ്ഥ നീക്കംചെയ്യൽ.

തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം, 2011

 • താഴെപ്പറയുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് അത് സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടനാപരമായ സംരക്ഷണം നൽകി.
 • ആർട്ടിക്കിൾ 19 പ്രകാരം ഒരു മൗലികാവകാശമായി സഹകരണ സൊസൈറ്റി രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം.
 • കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുടെ പ്രൊമോഷനായി ആർട്ടിക്കിൾ 43-ബി പ്രകാരം സംസ്ഥാന നയത്തിന്റെ പുതിയ ഡയറക്റ്റീവ് തത്വം ഉൾപ്പെടുത്തൽ.
 • ആർട്ടിക്കിൾ 243-ZH പ്രകാരം ‘കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ’ എന്ന നിലയിൽ ഭരണഘടന പ്രകാരം പുതിയ ഭാഗം IX B 243-ZT ആയി ചേർത്തു.

തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം, 2014

 • ഉന്നത ജുഡീഷ്യറിയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനത്തിനും കൈമാറ്റത്തിനുമായി നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കമ്മീഷൻ (എൻജെഎസി) സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ 124-എ ഉൾപ്പെടുത്തൽ. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കുകയും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവും അസാധുവുമായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തു.

നൂറാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം, 2015

 • ഈ ഭേദഗതി ഇന്ത്യ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും ചില അതിർത്തികൾ ബംഗ്ലാദേശിന് കൈമാറുന്നതിനും ലാൻഡ് ബൗണ്ടറി കരാറിനും അതിന്റെ പ്രോട്ടോക്കോളിനും കീഴിൽ ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള സർക്കാരുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.

നൂറ്റി ഒന്നാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം, 2016

 • ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി) എൻറോൾമെന്റിനായി പുതിയ ആർട്ടിക്കിൾ 246-എ, 269-എ, 279-എ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തൽ, അത് ഏഴാം ഷെഡ്യൂളിലും അന്തർസംസ്ഥാന വ്യാപാര-വാണിജ്യ കോഴ്സുകളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി.

നൂറ്റി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം, 2018

 • ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 338-ബി പ്രകാരം ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായി ദേശീയ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ (എൻസിബിസി) സ്ഥാപിക്കാൻ ഇത് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു. തൊഴിലുകളിൽ സംവരണത്തിനായി പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ സമുദായങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും ഒഴിവാക്കുന്നതും പരിഗണിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത്.

നൂറ്റിമൂന്നാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം, 2019

 • നിലവിലെ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അക്കാദമിക് സംഘടനകളിലും സർക്കാർ ജോലികളിലും “സാമ്പത്തികമായി ദുർബലരായ വിഭാഗങ്ങൾക്ക്” 10% വരെ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
 • ആർട്ടിക്കിൾ 46 പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയുടെ ഡയറക്റ്റീവ് തത്വത്തിന്റെ ഉത്തരവ് ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ നൽകുന്നു.
 • ആർട്ടിക്കിൾ 15 (6), ആർട്ടിക്കിൾ 16 (6) എന്നിവ പ്രകാരം പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് “സാമ്പത്തികമായി ദുർബലരായ വിഭാഗങ്ങളുടെ” പുരോഗതി ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാരിനെ അനുവദിക്കുന്നു.

പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും 

1-പാർലമെൻറിൽ ഏത് സഭ യിലാണ് ബജറ്റുകൾ അവതരി പ്പിക്കുന്നത്?

  ഉത്തരം : ലോകസഭ

2-പാർലമെൻറിൽ ഏത് സഭ യിൽ മാത്രമാണ് മണി ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാവുക?

 ഉത്തരം : ലോകസഭ

3-ഒരു ബിൽ മണിബില്ലാണോ എ ന്നു തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധി കാരം ആർക്കാണ്?

  ഉത്തരം : ലോകസഭാ സ്പീക്കർ

4-ഏറ്റവുമധികം ലോകസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനമേത്?

 ഉത്തരം : ഉത്തർപ്രദേശ്

5-ലോകസഭയിലെ ആദ്യത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറാര് ?

  ഉത്തരം : എം. അനന്തശയനം അയ്യങ്കാർ

6-ലോകസഭയുടെ ആദ്യത്തെ സ്പീക്കർ ആരായിരുന്നു?

  ഉത്തരം : ജി.വി. മാവ് ലങ്കാർ

7-സ്പീക്കറും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ സഭാനടപടികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാര്?

 ഉത്തരം : ചെയർമാൻമാരുടെ പാനലിൽ ഉൾപ്പെട്ടയാൾ

8-ലോകസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ മലയാളിയാര് ?

  ഉത്തരം : സി.എം. സ്റ്റീഫൻ

9-ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻററി ഗ്രൂപ്പി ന്റെ അധ്യക്ഷനാര് ?

  ഉത്തരം : ലോകസഭാ സ്പീക്കർ

10-ലോകസഭയിലെ ആദ്യത്തെ അംഗീകൃത പ്രതിപക്ഷ നേതാവാര?

  ഉത്തരം : ഡോ. രാംസുഭഗ് സിങ്

11-ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മുഖ്യ ശില്പി?

  ഉത്തരം : ഡോ. ഭീംറാവു റാംജി അംബേദ്കർ

12-എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന ദിവസം?

  ഉത്തരം : 1950 ജനുവരി 26

13-ലോകസഭ നിലവിൽ വന്നത് ?

  1952 ഏപ്രിൽ 17

14-ലോകസഭയുടെ ആദ്യത്തെ സ മേളനം നടന്നതെന്ന്?

  ഉത്തരം : 1952 മെയ് 13

15-കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നും പരമാവധി എത്ര അംഗ ങ്ങളെ ലോകസഭയിലേക്ക് തി തിരഞ്ഞെടുക്കാം ?

  ഉത്തരം : 20

16-ലോകസഭയുടെ അധ്യക്ഷനാര് ?

  ഉത്തരം : സ്പീക്കർ

17-ആദ്യത്തെ ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നതെന്ന്?

  ഉത്തരം : 1951 ഒക്ടോബർ 25 മുതൽ 1952 ഫിബ്രവരി 21വരെ

18-വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നി ന്നായി പരമാവധി എത്ര അംഗങ്ങളെ ലോകസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ?

  ഉത്തരം : 530

19- ഒന്നാം ലോകസഭ നിലവിൽ വ രുന്നതുവരെ പാർലമെൻറാ യി നിലകൊണ്ടന്ത്?

  ഉത്തരം : ഭരണഘടനാ നിർമാണസഭ

20-എന്തിനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മാഗ്നാകാർട്ട എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ? 

ഉത്തരം : മൗലിക അവകാശങ്ങൾ

ലോകസഭാംഗമാവാൻ വേണ്ട കുറഞ്ഞ പ്രായമെത്ര?

  ഉത്തരം : 25 വയസ്സ്

21-ലോകസഭയിൽ ക്വാറം തിക യാൻ എത്ര അംഗങ്ങൾ സന്നി ഹിതരാവണം?

  ഉത്തരം : ആകെ അംഗങ്ങളുടെ പത്തിലൊന്ന്

22-ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ലോ കസഭാ സ്പീക്കറായിരുന്നിട്ടു ള്ളതാര്?

  ഉത്തരം : ബൽറാം തന്ധാക്കർ

23-എത്ര ലോകസഭാ മണ്ഡലങ്ങ ളാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുമു ള്ളത്?

  ഉത്തരം : 20

24-ലോകസഭയുടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ സ്പീക്കറാര് ?

  ഉത്തരം : മീരാകുമാർ

25-പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം മൗലികാവകാശമാക്കിയത് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ?

  ഉത്തരം : 86 മത് ഭേദഗതി

26-ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പ്?

  ഉത്തരം : ആർട്ടിക്കിൾ 368

27-ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്യ നിയമമന്ത്രി?

  ഉത്തരം : ബി.ആർ. അംബേദ്കർ

28-‘ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കാവൽക്കാരൻ’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

  ഉത്തരം : സുപ്രീം കോടതി

29-ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിന്റെ ശില്പി ആര് ?

  ഉത്തരം : പണ്ഡിറ്റ്ജ വഹർലാൽ നെഹ്റു

30-പാർലമെന്ററി സമ്പ്രദായത്തിന്റെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ?

  ഉത്തരം : ഇംഗ്ളണ്ട്

31-ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാംഷെഡ്യൂളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭാഷകള്‍ എത്ര ?

  ഉത്തരം : 22

32-ഭരണഘടനയുടെ ഏതു പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെയാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനം എന്ന കാരണത്താൽ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത്?

  ഉത്തരം : 9-ാം പട്ടിക

33-ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിർമാണസഭയുടെ സ്ഥിരം അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ?

  ഉത്തരം : ഡോ. രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്

34-ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന് സത്യപ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നതാരാണ്?

  ഉത്തരം : സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്

35-ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനഃസംഘടന നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ്?

  ഉത്തരം : 1956 നവംബർ 1

36-ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനയ്ക്കായി നിയോഗിച്ച കമ്മീഷൻ ഏതാണ് ?

  ഉത്തരം : ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ

37-ഇന്ന് മൗലിക അവകാശം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ?

  ഉത്തരം : സ്വത്തിനുള്ള അവകാശം

38-ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കോടതി?

  ഉത്തരം : സുപ്രീം കോടതി

39-വിവരാവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കാൻ കാരണമായ സംഘടന ഏതാണ് ?

  ഉത്തരം : മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘതൻ

40-ഒരു ബിൽ പാസ്സാക്കുന്നതിനു ആ ബിൽ എത്ര തവണ പാർലമെന്റിൽ വായിക്കണം ?

  ഉത്തരം : മൂന്നുതവണ

41-മൗലിക അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ് ?

  ഉത്തരം : കോടതികൾ

42-ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയ്ക്ക് എത്ര ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്?

  ഉത്തരം : 22 ഭാഗങ്ങൾ

43-വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് ?

  ഉത്തരം : 2005 ഒക്ടോബർ 12

44-മിനി കോണ്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ?

  ഉത്തരം : 42 മത് ഭേദഗതി

45-സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്സിന്റെ വിരമിക്കല്‍ പ്രായം?

  ഉത്തരം : 65 വയസ്സ്

46-ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ?

  ഉത്തരം : ജവഹർ ലാൽ നെഹ്രു

47-ഇന്ത്യയിൽ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനം നടത്തുന്നതാരാണ്?

  ഉത്തരം : രാഷ്ട്രപതി

48-ഭരണഘടനയുടെ 51എ വകുപ്പ് പ്രകാരം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത് ?

  ഉത്തരം : മൗലിക കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍

49-ആരാണ്‌ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി?

  ഉത്തരം : സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ

50-ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ കാലവധി എത്ര വര്ഷം ?

  ഉത്തരം : 6 വർഷം

51-കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ലക്ഷദ്വീപ് ഏത് ഹൈക്കോടതിയുടെ കീഴിലാണ് ?

  ഉത്തരം : കേരള ഹൈക്കോടതി

52-ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ നിയമ ഓഫീസർ ആരാണ്‌ ?

  ഉത്തരം : സോളിസിറ്റർ ജനറൽ

53-എത്ര ലോകസഭാ തിരഞെടു പ്പുകൾ ഇതുവരെ (2014 ജനവ രി) നടന്നിട്ടുണ്ട്?

  ഉത്തരം : 15

54-നിലവിൽ ലോകസഭയിലെ അംഗസംഖ്യ എത്രയാണ്?

ഉത്തരം : 545

55-പാർലമെൻറിലെ ജനപ്രതിനിധി സഭയേത്?

  ഉത്തരം : ലോകസഭ

56-പുതിയ ലോകസഭ സമ്മേളി ക്കുമ്പോൾ അംഗങ്ങൾ സത്യ പ്ര തിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിലും സ്പീക്കറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തിലും നടപടികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന താര്?

  ഉത്തരം : പ്രോട്ടേം സ്പീക്കർ

57-ലോകസഭ. രാജ്യസഭ എന്നിവ യുടെ സംയുക്തസമ്മേള നത്തിൽ ആധ്യക്ഷ്യം വഹിക്കു ന്നതാര് ?

  ഉത്തരം : ലോകസഭാ സ്പീക്കർ

58-ലോകസഭയിലെ പരവതാനി യുടെ നിറമെന്ത്?

  ഉത്തരം : പച്ച

59-ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാവാൻ എത്ര വയസ് തികഞ്ഞിരിക്ക ണം?

  ഉത്തരം : 25

60-ലോകസഭാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണ ത്തിൽ രണ്ടാംസ്ഥാനത്തള്ള സംസ്ഥാനമേത്?

  ഉത്തരം : മഹാരാഷ്ട

61-അവിശ്വാസപ്രമേയം അവതരി പ്പിക്കുന്നത് പാർലമെൻറിൽ ഏത് സഭയിലാണ്?

  ഉത്തരം : ലോകസഭ

62-ലോകസഭയുടെ സാധാരണ കാലാവധിയെത്ര?

  ഉത്തരം : 5 വർഷം

63-പ്രോട്ടേം സ്പീക്കർ നിയമിക്കു ന്താര്?

  ഉത്തരം : രാഷ്ട്രപതി

64-ഏതു വിഭാഗത്തിൽപെട്ടവരെ യാണ് ലോകസഭയിലേക്ക് നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്നത്?

  ഉത്തരം : ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ

65-ഭരണഘടനപ്രകാരം ലോകസ ഭയിലെ അംഗസംഖ്യ എത്രവരെയാകാം?

  ഉത്തരം : 552

66-എത്ര പേരെയാണ് ലോകസഭ യിലേക്ക് രാഷ്ട്രപതി നാമനിർ ദേശം ചെയ്യുന്നത്?

  ഉത്തരം : 2

67-എന്തൊക്കെ ചേരുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്?

  ഉത്തരം : രാഷ്ട്രപതി, ലോകസഭ, രാജ്യസഭ

68-സംസ്ഥാന ഗവർണറാകാൻ വേണ്ട കുറഞ്ഞ പ്രായം എത്ര ?

  ഉത്തരം : 35 വയസ്

69-ഹേബിയസ് കോർപ്പസിന്റെ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം?

  ഉത്തരം : ശരീരം ഹാജരാക്കുക

70-ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഉപരാഷ്ട്രപതി ആര് ?

  ഉത്തരം : ഡോ. എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ

71-ഇന്ത്യയുടെ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗത്തിന്റെ ഉപരിസമിതി?

  ഉത്തരം : രാജ്യസഭ

72-പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനം?

  ഉത്തരം : രാജസ്ഥാന്‍

73-എന്നാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണസഭ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചത്?

  ഉത്തരം : 1949 നവംബർ 26

74-പഞ്ചായത്തീരാജ്, നഗരപാലിക നിയമങ്ങൾ നിലവിൽവന്നത് ഏതു വര്ഷം ?

  ഉത്തരം : 1993

75-മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നിഷപ്രഭമാകുന്നത് എപ്പോൾ ?

  ഉത്തരം : അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത്

76-73 മത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ പട്ടിക ?

  ഉത്തരം : 11

77-ഭരണാധിപൻ ഒരുപൗരന്റെ സ്വതന്ത്രമായ ചലനങ്ങളെ നിഷേധിക്കുമ്പോൾ പൗരന് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഏതാണ് ?

  ഉത്തരം : സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം

78-ലോക് സഭയുടെ രണ്ട് സമ്മേളനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പരമാവധി കാലാവധി?

  ഉത്തരം : 6 മാസം

79-എവിടെയാണ് ഭരണഘടനയിൽ സംയുക്തസമ്മേളനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്?

  ഉത്തരം : അനുച്ഛേദം 108

80-രാഷ്ട്രപതിയുടെയും ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെയും അഭാവത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ചുമതലകൾ നടപ്പാക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആര് ?

  ഉത്തരം : സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്

81-ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയാകുന്നതിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം ?

  ഉത്തരം : 35

82-വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾപ്പെടുന്ന ലിസ്റ്റ് ?

  ഉത്തരം : കൺകറന്റ് ലിസ്

83-മൗലിക അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനായി കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾ ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ?

  ഉത്തരം : റിട്ടുകൾ

84-ത്രിതല പഞ്ചായത്തീരാജ് സമ്പ്രദായത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള തലം ഏത് ?

  ഉത്തരം : ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

85-ആരാണ്‌ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന് ആവശ്യമായ നിയമോപദേശം നൽകുന്നത്?

  ഉത്തരം : അറ്റോർണി ജനറൽ

86-ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തെരഞ്ഞടുക്കുന്നത്?

  ഉത്തരം : പാര്‍ലമെന്റ് അംഗങ്ങള്‍

87-രാജ്യസഭാംഗത്തിന്റെ കാലാവധി എത്ര വര്ഷം ?

  ഉത്തരം : 6

88.’ഭരണ ഘടനയുടെ ആത്മാവ് എന്ന് ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്‌ ആരാണ്.?

  ഉത്തരം :ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു

89.ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയിലെ ‘കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം ‘ എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടത് ഏതു രാജ്യത്ത് നിന്നുമാണ്.?

  ഉത്തരം : ബ്രിട്ടണ്‍

90.ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാമാതൃകയെ ”കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസത്തോട് ഉപമീച്ചതാര് ?

  ഉത്തരം :ഗ്രാന്‍വില്‍ ഓസ്റ്റിന്‍

91.ഒരു കൊച്ചുകുരുവിയുടെ അവസാന വിജയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട കരാര്‍..?

ഉത്തരം :താഷ്കണ്ട് കരാര്‍

92.ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടെ ?

  ഉത്തരം :മണിപ്പൂര്‍

93.ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന പ്രകാരം പരമാധികാരം ആരുടെ കൈകളിലാണ് ?

  ഉത്തരം : ജനങ്ങള്‍

94.ഒരു ബില്ല് മണി ബില്ലാണൊ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് ?

  ഉത്തരം : ലോക്സഭാ സ്പീക്കര്‍

95.ഭരണ ഘടനയുടെ 356 വകുപ്പ് പ്രകാരം ആദ്യമായി പിരിച്ചുവിട്ടത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രിസഭയാണ് ?

  ഉത്തരം : കേരളം

96.സാമ്പത്തിക അടിയന്തിരാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ എത്രാം വകുപ്പാണ് ?

  ഉത്തരം : 360

97.ഭരണഘടനാ നിര്‍മ്മാണസഭയുടെ താത്കാലിക അധ്യക്ഷന്‍ ആയിരുന്നത് ?

  ഉത്തരം :സച്ചിദാനന്ദ സിന്‍ഹ

98.ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം ഷെഡ്യൂളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭാഷകള്‍ എത്ര ?

  ഉത്തരം : 22

99.ഭരണഘടനാ നിര്‍മ്മാണ സഭയില്‍ എത്ര മലയാളി അംഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു ?

  ഉത്തരം :17

100.പാർലമെന്റ് അംഗമാവാൻ വേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി ?

  ഉത്തരം : 25

101.പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും സംസാരിക്കാമെങ്കിലും വോട്ടവകാശമില്ലാത്തത്?

  ഉത്തരം : അറ്റോർണി ജനറൽ

102.ജനഹിത പരിശോധനയിലൂടെ ഇന്ത്യന്‍ യൂണിയനില്‍ കൂട്ടിചേര്‍ത്ത നാട്ടുരാജ്യം?

  ഉത്തരം : ജുനഗഡ്

103.ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടത് ഏതു രാജ്യത്ത് നിന്നുമാണ്.?

  ഉത്തരം : ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

104.രാഷ്ട്രപതിയെ ഇംപീച്ചമെൻറ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏക കാരണം?

  ഉത്തരം : ഭരണ ഘടനാ ലംഘനം

105.പൗരാവകാശങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ‘രണ്ടാം വിപ്ലവം’ എന്ന് സർക്കാർ വിശേഷിപ്പിച്ച ഭേദഗതിയേത് ?

  ഉത്തരം : 86

106.ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാഷ്ട്രപതി ഭരണം നിലനിന്നതെവിടെ ?

  ഉത്തരം : പഞ്ചാബ്

107.സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം നൽകണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന വകുപ്പ് ?

  ഉത്തരം : 39D

108.ഇന്ത്യയിൽ എത്ര തവണ ദേശീയ അടിയന്തിരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ?

  ഉത്തരം :3

109.പോക്കറ്റ് വീറ്റോ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ?

  ഉത്തരം : ഗ്യാനി സെയില്‍സിംഗ്

110.ക്യാബിനറ്റ് മിഷന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ ആരായിരുന്നു വൈസ്രോയി .?

  ഉത്തരം : വേവല്‍ പ്രഭു

111.”സിംഗിൾ ട്രാൻസ്ഫെറബിൾ വോട്ട്” എന്ന രീതി ആരുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?

  ഉത്തരം : രാഷ്ട്രപതി

112.സായുധ കലാപം, വിദേശാക്രമണം എന്നിവയുണ്ടായാൽ അടിയിന്തിരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അധികാരം നൽകുന്നത്?

  ഉത്തരം : 352

113.സുപ്രീം കോടതി എന്ന ആശയം ഏതു രാജ്യത്ത് നിന്നുമാണ് ഇന്ത്യന്‍ ഭരണ ഘടന പകര്‍ത്തിയത്.?

  ഉത്തരം : യു.എസ്സ്.എ

114.സ്വത്തവകാശത്തെ മൌലീകാവകശങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് നീക്കം ചെയുമ്പോള്‍ പ്രധാന മന്ത്രി?

  ഉത്തരം : മൊറാര്‍ജി ദേശായി

115.പുതിയ സംസ്ഥാനങളുടെ രൂപികരണത്തെകുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന ഭരണഘടനാവകുപ്പ്ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍

  ഉത്തരം : aarticle 3

116.സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രമേയം ലോക് സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ വേണം ?

  ഉത്തരം : 100

117.രാജ്യസഭ യുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്മാനായ ആദ്യ മലയാളി?

  ഉത്തരം : എം.എം.ജേക്കബ്

118.പാർലമെന്റിലോ സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലോ മുൻകൂട്ടി അനുവാദമില്ലാതെ ഒരംഗം എത്രനാൾ ഹാജരാകാതിരുന്നാൽ അയോഗ്യത കല്പിക്കാം ?

  ഉത്തരം : അറുപതു ദിവസം

119. ഇന്ത്യന്‍ പൌരത്വ നിയമം പാര്‍ലമെന്റില്‍ പാസാക്കിയ വര്‍ഷം.?

  ഉത്തരം : 1955

120.ഭരണകാലത്തു ഒരിക്കൽ പോലും പാർലമെന്റിൽ സന്നിഹിതനായിട്ടില്ലാത്ത പ്രധാനമന്ത്രി ?

  ഉത്തരം :ചരന്‍ സിംഗ്

121.ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ വകുപ്പനുസരിച്ചാണ് ഭാരതര്തനം , പത്മശ്രീ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത് ?

  ഉത്തരം : 18

122.പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ പുകവലിക്കുന്നത് കേരള ഹൈ കോടതി നിരോധിച്ചത് ഭരണഘടനയുടെ ഏതു അനുചെദം അനുസരിച്ചാണ്.?

  ഉത്തരം : 21

123.ദ്വിമണ്ഡല പാര്‍ലമെന്റ് എന്ന ആശയം ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന കടമെടുത്തത് എവിടെ നിന്നും ?

  ഉത്തരം : ബ്രിട്ടന്‍

124.”മഹാത്മാഗാന്ധി കീ ജയ്” എന്ന മുദ്രാവാക്യ൦ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പാസ്സാക്കിയ ഭരണഘടനയിലെ ഏക വകുപ്പ്?

  ഉത്തരം : ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 17

125.ഇന്ത്യന്‍ ഭരണ ഘടനയിലെ മൌലികാവകാശങ്ങള്‍ എന്നാ ആശയം ഏതു രാജ്യത്ത് നിന്നും കടം കൊണ്ടതാണ്.?

  ഉത്തരം : യു.എസ്.എ

126.2000 ൽ ഇ൯ഡ്യാ ഗവൺമെ൯റ് നിയമിച്ച ഭരണഘടനാ പുഃനപരിശോധന കമ്മിറ്റിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷ൯?

  ഉത്തരം : വെങ്കിട ചെല്ലയ്യ

127.ഇന്ത്യയുടെ അധികാര കൈമാറ്റവും വിഭജനവും കേവലം എത്ര എത്ര ദിവസത്തിലാണ് പൂർത്തിയായത് ?

  ഉത്തരം : 72

128.ഇന്ത്യന്‍ ഭരണ ഘടനയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ്.?

  ഉത്തരം :ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു

129.തൊട്ടുകൂടായ്മ, അയിത്തം എന്നിവ നിരോധിക്കുന്നത് ഭരണ ഘടനയുടെ എത്രാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ്.?

  ഉത്തരം :17

130.ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗവും ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ പാർലമെന്റിന് അധികാരം നൽകിയ ഭേദഗതി ?

  ഉത്തരം : 24

131.ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് ?

  ഉത്തരം : സുപ്രീം കോടതിക്ക്

132.ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയില്‍ ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങൾ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എവിടെ ?

  ഉത്തരം : നിര്‍ദ്ദേശക തത്വങ്ങള്‍

133. ഇന്ത്യന്‍ ഭരണ ഘടന നിലവില്‍ വന്നതെന്ന്.?

  ഉത്തരം : 1950 ജനുവരി 26

134.ഭരണഘടനയുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ?

  ഉത്തരം : ആമുഖം

135.ഇന്ത്യന്‍ ഭരണ ഘടനയില്‍ എത്ര മൌലിക കടമകള്‍ ആണ് ഉള്ളത്.?

  ഉത്തരം :11

136.രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നത് ആരാണ്.?

  ഉത്തരം : സുപ്രീം കോടതി

137. അടിയന്തിരാവസ്ഥ എന്ന ആശയം ഇന്ത്യന്‍ ഭരണ ഘടന കടം കൊണ്ടത് ഏതു രാജ്യത്ത് നിന്നുമാണ് .?

  ഉത്തരം : ജര്‍മ്മനി

138.ഒരു ധനകാര്യ ബില്‍ ലോകസഭ പാസ്സാക്കി രാജ്യസഭയിലേക്ക് അയച്ചാല്‍ എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ രാജ്യസഭ അത് തിരിച്ചയക്കണം.?

  ഉത്തരം : 14 ദിവസം

139.ഇന്ത്യന്‍ ഭരണ ഘടനയുടെ ആണിക്കല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്.?

  ഉത്തരം : മൌലികാവകാശങ്ങള്‍

140.രാജ്യസഭയിലെ ആദ്യ അംഗീകൃത പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്.?

  ഉത്തരം : എസ്.എന്‍. മിശ്ര

141. ഒരു പുതിയ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കുന്നതിനു പാര്‍ലമെന്റില്‍ ആവശ്യമായ ഭൂരിപക്ഷം എത്രയാണ്.?

  ഉത്തരം : കേവല ഭൂരിപക്ഷം

142.രാഷ്ട്രപതിയുടെ ചുമതല വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഏക സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആരാണ്.?

  ഉത്തരം : എം.ഹിദായത്തുള്ള

143.ഇന്ത്യന്‍ ബജറ്റിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്.?

  ഉത്തരം : പി.സി. മേഹലനോബിസ്

144.പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍ പരിശോധിക്കുന്ന പാര്‍ലമെന്‍റ് കമ്മറ്റി ഏതാണ്.?

  ഉത്തരം : കമ്മറ്റി ഓണ്‍ പബ്ലിക് അണ്ടര്‍ ടെക്കിംഗ്

145.സ്വത്തവകാശത്തെ മൌലികാവകാശങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ ഭേദഗതി .?

  ഉത്തരം : 44

146.’ രാഷ്ട്രപതി നിവാസ് ‘ എവിടെയാണ്.?

ഉത്തരം :  സിംല

147.നിയമത്തിനു മുമ്പില്‍ എല്ലാവരും തുല്യര്‍ ആണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഭരണ ഘടനാ വകുപ്പ് .?

  ഉത്തരം : 14

148.പാര്‍ലമെ ന്റില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ധനമന്ത്രി ആരാണ്.?

  ഉത്തരം : മൊറാര്‍ജി ദേശായി

149.ഇന്ത്യയില്‍ ഹൈ കോടതികള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഭരണ ഘടനയുടെ ഏതു ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ അനുസരിച്ചാണ്.?

ഉത്തരം :  214

150.കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷന്‍ നിലവില്‍ വന്നത് എന്നാണു.?

  ഉത്തരം : 1950 ജനുവരി 25

151.മെറിറ്റ്‌ സംവിധാനത്തിന്‍റെ കാവല്‍ക്കാരന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.?

  ഉത്തരം : യൂണിയന്‍ പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍

152.ഏക പൌരത്വം എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടത്‌ ഏതു രാജ്യത്ത് നിന്നുമാണ്.?

  ഉത്തരം : ബ്രിട്ടണ്‍

153.വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സംരക്ഷകന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.?

ഉത്തരം :  ഹേബിയസ് കോര്‍പ്പസ്

154.ഭരണ ഘടനയുടെ ഏതു വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് കുറ്റവാളികള്‍ക്ക് രാഷ്ട്രപതി മാപ്പ് നല്‍കുന്നത്.?

  ഉത്തരം : 72

155.ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ രാഷ്ട്രപതി ആരായിരുന്നു.?

  ഉത്തരം : ആര്‍. വെങ്കിട്ട രാമന്‍

156.മതം, വര്‍ഗ്ഗം , ജാതി , ലിംഗം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഒരു പൌരനോടും വിവേചനം പാടില്ലായെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് .?

  ഉത്തരം : 15

157.ഒരു പോളിംഗ് ബൂത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറിയപ്പെടുന്ന പേര്.?

ഉത്തരം :  പ്രി സൈഡിംഗ് ഓഫീസര്‍

158.അറ്റോര്‍ണി ജനറലിന് സമാനമായി സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ .?

  ഉത്തരം : അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറല്‍

159.വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം വിവരം തിരക്കുന്നതിനു എത്രയാണ് ഫീസ്‌.?

  ഉത്തരം : 10

160.പോക്കറ്റ് വീറ്റോ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രപതി.?

  ഉത്തരം : ഗ്യാനി സെയില്‍സിംഗ്

161.ഭരണഘടനയുടെ എത്രാം പട്ടികയിലാണ് ലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദി ക്കുന്നത് .?

  ഉത്തരം : 7

162.ഒരു വ്യക്തി അയാള്‍ക്ക്‌ അര്‍ഹം അല്ലാത്ത ഉദ്യോഗം വഹിക്കുന്നതിനെ തടയുന്നതിനുള്ള റിട്ട് .?

  ഉത്തരം : ക്വോ വാറന്റോ

163.വിദ്യാഭ്യാസം മൌലിക അവകാശമാക്കി മാറ്റിയപ്പോള്‍ ഭരണ ഘടനയില്‍ കൂട്ടിചേര്‍ത്ത അനുചെദം.?

  ഉത്തരം : 21A

164.നിര്‍ദ്ദേശകതത്വങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഭരണ ഘടന കടം കൊണ്ടത്‌ ഏതു രാജ്യത്തില്‍ നിന്നുമാണ്.?

  ഉത്തരം : അയര്‍ലണ്ട്

165.’തുല്യരില്‍ ഒന്നാമന്‍ ‘ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്.?

  ഉത്തരം : പ്രധാന മന്ത്രി

166.ഇന്ത്യന്‍ ഭരണ ഘടനയിലെ മൌലികാവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി ആരാണ്.?

  ഉത്തരം :സര്‍ദാര്‍ വല്ലഭായി പട്ടേല്‍

167.നാണയത്തില്‍ മുദ്രണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാന മന്ത്രി .?

  ഉത്തരം : ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു

168.ബാലവേല നിരോധിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് .?

  ഉത്തരം : 24

169.ക്രിമിനല്‍ കേസില്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി .?

  ഉത്തരം : നരസിംഹ റാവു

170.ലിഖിത ഭരണഘടന എന്ന ആശയം ഏതു രാജ്യത്ത് നിന്നുമാണ് ഇന്ത്യ കടം കൊണ്ടത്‌.?

  ഉത്തരം : യു.എസ്.എ

171.അടിയന്തിരാവസ്ഥ സമയങ്ങളില്‍ മൌലികാവകാശങ്ങള്‍ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരമുള്ളത് ആര്‍ക്കാണ്.?

  ഉത്തരം : രാഷ്ട്രപതി

172.മുന്‍ നാട്ടുരാജാക്കന്മാര്‍ക്ക് നല്‍കിയിരുന്ന പ്രിവി പേഴ്സ് നിര്‍ത്തലാക്കിയ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി.?

  ഉത്തരം : ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി

173.ഏകീകൃത സിവില്‍ കോഡ് നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ഭരണ ഘടനാ വകുപ്പ് .?

  ഉത്തരം :44

174.കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ വനിതാ സംവരണം എത്രയാണ്.?

  ഉത്തരം : 50

175.കേരള മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍റെ ആദ്യ ചെയര്‍മാന്‍ ആരാണ്.?

  ഉത്തരം : ജസ്റ്റിസ്.എം.എം.പരീത് പിള്ള

176.സംസ്ഥാന പുന:സംഘടന കമ്മീഷന്‍ നിലവില്‍ വന്ന വര്‍ഷം ?

  ഉത്തരം : 1953

177.അടിമത്തം നിരോധിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് .?

  ഉത്തരം : 23

178.അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ തുടര്‍ന്ന് രാജി വച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാന മന്ത്രി.?

  ഉത്തരം : വി.പി. സിംഗ്

179.പാര്‍ലമെന്റ് വര്‍ഷത്തില്‍ കുറഞ്ഞത്‌ എത്ര പ്രാവശ്യം സമ്മേളിച്ചിരിക്കണം.?

  ഉത്തരം : 2

180.ഇന്ത്യന്‍ ഭരണ ഘടനയുടെ ആമുഖം ഭേദഗതി ചെയ്ത വര്‍ഷം.?

  ഉത്തരം : 1976

181.ഒരു വിദേശിക്കു എത്ര വര്‍ഷം ഇന്ത്യയില്‍ താമസിച്ചതിനു ശേഷം ഇന്ത്യന്‍ പൌരത്വത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം.?

  ഉത്തരം : 5

182.രാഷ്ട്രപതിയെ ഇംപീച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് .?

  ഉത്തരം : 61

183.ദേശീയ സദ്‌ ഭാവനാ ദിനം എന്നാണു.?

  ഉത്തരം : ആഗസ്ത് 20

184.ഭരണ ഘടനയുടെ ഏതു അനുചേദത്തിലാണ് സ്വത്തവകാശത്തെ കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിക്കുന്നത്.?

  ഉത്തരം : 300A

185.’ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ കളിത്തൊട്ടില്‍ ‘ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം.?

  ഉത്തരം : ഗ്രീസ്

186.ക്യാബിനറ്റ് മിഷന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ എത്തിയ വര്‍ഷം.?

  ഉത്തരം : 1946

187.ഗാന്ധിജിയുടെ ക്ഷേമ രാഷ്ട്ര സങ്കല്പങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ഭാഗം.?

ഉത്തരം : നിര്‍ദ്ദേശക തത്വങ്ങള്‍