Kerala psc Important GK 1961

0
5364
Kerala psc Important GK 1961

Kerala psc Important GK 1961

1. അർജ്ജുന അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം?
1961
2. ഓണം കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ ഉൽസവമായി പ്രഖ്യാപിച്ചവർഷം?
1961
3. ഗോവ വിമോചന സമരം നടന്നവർഷം?
1961
4. ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണർ രൂപീകരിച്ച വർഷം?
1961
5. ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
1961
6. കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ നിലവിൽ വന്ന വർഷം?
1961
7. സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്നവർഷം?
196l
8. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ കളർ ചിത്രമായ കണ്ടം ബച്ച കോട്ട് റിലീസായ വർഷം?
1961
9. പശ്ചിമ പൂർവ്വ ജർമ്മനികളെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ബർലിൻ മതിൽ പണിത വർഷം?
1961
10. മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ വർഷം?
1961 ( യൂറി ഗഗാറിൻ )
11.കേരള പോസ്റ്റൽ സർക്കിൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചവർഷം
1961