Women’s Commission

0
5973
Women’s Commission

Women’s Commission

വനിതാ കമ്മീഷൻ 

 • ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് – 1990 
 • ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് – 1992 മാർച്ച് 31 
 • വനിതാകമ്മീഷനിൽ ചെയർപേഴ്സനെ കൂടാതെ 5 അംഗങ്ങളും 1 മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയും ആണുള്ളത് .
 • ആദ്യ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ – ജയന്തി പട്നായിക് 
 • രണ്ട് തവണ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ പദവി വഹിച്ച വനിത – ഗിരിജാ വ്യാസ് 
 • ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ കാലാവധി – 3 വർഷം , 65 yrs .
 • ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻറെ പ്രസിദ്ധീകരണം – രാഷ്ട്ര മഹിള 
 • ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻറെ ആസ്ഥാനം – നിർഭയ ഭവൻ  (ഡൽഹി )
 • ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗമായ ആദ്യ പുരുഷൻ – അലോക് റാവത്ത് 
 • നിലവിലെ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ – രേഖ ശർമ്മ 
 • കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് – 1996 മാർച്ച് 14 
 • കേരള വനിതാ കമ്മീഷന് ചെയര്പേഴ്സണ് കൂടാതെ 4 അംഗങ്ങളും 1  മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയും ഉണ്ടാകും 
 • വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ കാലാവധി – 5 വർഷം 
 • കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻറെ ആദ്യ ചെയർപേഴ്സൺ – സുഗതകുമാരി 
 • കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻറെ നിലവിലെ ചെയർപേഴ്സൺ  – എം . സി .ജോസഫൈൻ 
 • കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻറെ പ്രസിദ്ധീകരണം – സ്ത്രീശക്തി 
 • കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻറെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് – തിരുവനന്തപുരം